Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywane są na cele rekreacyjno – wypoczynkowe) , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne