2 lipca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał trzecią aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne te łagodzą dotychczasowe obostrzenia dla ww. instytucji.

W przypadku żłobków i klubów dziecięcych zniesiono ograniczenia w zakresie liczebności grup dzieci, a warunki lokalowe przywrócono do tych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).

Kolejną zmianą jest umożliwienie odbywania przez dzieci okresu adaptacyjnego z udziałem rodziców, przy zachowaniu warunków określonych w wytycznych. Wytyczne dotyczące przypisania opiekunów do określonych grup zostały złagodzone (obecnie jest to zalecenie). Ograniczenie dotyczące przynoszenia do i z placówki zabawek zniesiono w stosunku do dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju – w takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.