Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pod nazwą:

„Remont drogi gminnej nr 112474E w miejscowości Borowa od drogi powiatowej nr P3910E do granicy woj. łódzkiego”

 

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych

Rok przyznania dotacji 2020

 

 

Celem realizacji zadania była poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W ramach zadania:

- wykonano nawierzchnię poprzez położenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej,

- wykonano pobocza z kruszywa łamanego,

- wyczyszczono i wyprofilowano istniejące rowy.

 

Kwota dofinansowania: 159 455,00 zł

Kwota wkładu własnego: 68 338,79 zł

Wartość zadania: 227 793,79 zł