Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz podjętej uchwały Nr XXII/210/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że od 1 września 2020 r. mieszkańcy mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• 2,20 zł - zwolnienie od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

UWAGA! Jak uzyskać ulgę za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku?

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nie będą odbierane odpady w brązowych pojemnikach, a także właściciel nie będzie miał możliwości oddania bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).


Regulacje prawne dotyczące lokalizacji kompostownika na posesji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  który w § 36 wskazuje szczegółowe warunki lokalizacji tego typu urządzeń:

„1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust.1, powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m,

2) od granicy działki sąsiedniej - 7 ,5 m,

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m”.

Z powyższego wynika, że Kompostownik (mały - do 10 m3), powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu. Większy Kompostownik (do 50 m3), to już konieczność odsunięcia go aż 30 m od domu sąsiada, jednak odległość od granicy działki pozostaje ta sama. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, nie każdy skład trawy czy chwastów na działce jest kompostownikiem, Wówczas być może bliższa odległość od granicy nie będzie stanowiła naruszania prawa. Mimo to zawsze należy liczyć się z powództwem cywilnoprawnym o immisje.

W przeciwnym razie sąsiad będzie uprawniony do zgłoszenia naruszenia prawa do inspektora nadzoru budowlanego (który może nakazać rozbiórkę) i/lub złożyć pozew na podstawie art. 144 k.c., o zaprzestanie składowania kompostu z uwagi na immisję (w tym wypadku zapach).

Przydatne przepisy „Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.


Do pobrania wersje pdf:

Informacja

Regulacje prawne dotyczące lokalizacji kompostownika na posesji