Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

Komisja Spraw Obywatelskich

Rady Miejskiej w Przedborzu 

 

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY PRZEDBÓRZ

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że w dniu 20 października 2020 r. we wtorek o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w sali konferencyjnej odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Porządek obrad.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu zimowego utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2020-2025,

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2020,

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

f) w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,

g) w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Przedbórz za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz za I półrocze 2020 r.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za I półrocze 2020 r.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Rolnictwa

Jan Mroziński

 

Przewodniczący Komisji

Spraw Obywatelskich

Tomasz Jarosz

 

Do pobrania:

wersja pdf