Drukuj

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY PRZEDBÓRZ 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 22 października 2020 r. w czwartek o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu z proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Porządek obrad.

3. Możliwość zgłaszania uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Przedborza.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.

6. Sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Przedbórz za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz za I półrocze 2020 r.

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za I półrocze 2020 r.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu zimowego utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2020-2025,

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2020,

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

f) w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,

g) w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad. 

Z poważaniem 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Krzysztof Zawisza 

 

Przebieg obrad można śledzić za pośrednictwem transmisji na: https://umprzedborz.sesja.pl/ 

Do pobrania:

wersja pdf