logotypy


Nazwa zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – przebudowa fragmentu ulicy Rynek”
Całkowita wartość zadania: 21 242,10 zł
Kwota dofinansowania z EFR: 14 679,50 zł
Zadanie pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – przebudowa ulicy Warszawskiej” było realizowane w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku wg Umowy Nr 87/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 8 lipca 2013 roku, Aneksu Nr 2 z dnia 30 lipca 2013 roku oraz Aneksu Nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 roku.
Wykonawcą niniejszego zadania była firma „DROMOST” Spółka Jawna, J. Łaska,  M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak, Lipie 12B, 97 – 500 Radomsko, która zaoferował, że przedmiot zamówienia wykona za kwotę brutto: 21.242,10 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 10/100).
Wyżej wymienione zadanie obejmowało m.in.: rozbiórkę nawierzchni z kostki bet. starodruku, rozbiórkę podbudowy bet., wykonanie podsypki cementowo – piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z brukowca z zasypaniem spoin piaskiem.