Nazwa zadania Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń
Zakres rzeczowy

Przebudowano drogę w miejscowości Kaleń o łącznej powierzchni 2406,0m2. Wykonano nową konstrukcję drogi oraz pobocza. Konstrukcje drogi wykonano w technologii dwuwarstwowej: podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm oraz warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Dodatkowo wykonano warstwę nawierzchni w technologii dwukrotnego powierzchniowego utrwalenie asfaltem i grysem kamiennym.

Harmonogram prac

05.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
06.2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
06.2009 - wyłonienie wykonawcy
08.2009 - rozpoczęcie robót budowlanych

09-2009 - zakończenie robót budowlanych
10-2009 - oddanie inwestycji do użytkowania

Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji
Wartość całkowita 177.039,18 zł
Generalny wykonawca DROMOST Lipie
Uwagi

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zdjęcia - stan drogi przed przebudową

Zdjęcia - po przebudowie