Nazwa zadania Przebudowa drogi w miejscowości Piskorzeniec
Zakres rzeczowy

Przebudowano drogę w miejscowości Piskorzeniec o łącznej powierzchni 2149,0m2. Wykonano nową konstrukcję drogi oraz pobocza. Konstrukcje drogi wykonano w technologii dwuwarstwowej: podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm oraz warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Dodatkowo wykonano warstwę nawierzchni w technologii dwukrotnego powierzchniowego utrwalenie asfaltem i grysem kamiennym. W ramach inwestycji został również przebudowany przepust drogowy o długości 7,0 m.

Harmonogram prac 05.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
06.2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
06.2009 - wyłonienie wykonawcy
08.2009 - rozpoczęcie robót budowlanych
09.2009 - zakończenie robót budowlanych
10.2009 - oddanie inwestycji do użytkowania
Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość całkowita 160.597,01 zł
Generalny wykonawca DROMOST Lipie.
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zdjęcia - stan drogi przed przebudową
Zdjęcia - po przebudowie