Nazwa zadania Przebudowa ul. Pocztowej i ul. Mostowej
Zakres rzeczowy

1) Przebudowa ul. Pocztowej

Przebudowa ul. Pocztowej na długości 416,55mb, tj. na całej długości ulicy, od drogi powiatowej nr 3910E (ul. Kielecka) do drogi krajowej nr 42 (ul. Konecka). Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie dwóch warstw masy asfaltowej, w tym warstwa ścieralna o podniesionej wytrzymałości.

2) Przebudowa ul. Mostowej

Przebudowa drogi na długości 456,55mb, tj. od ronda do wysokości osiedla mieszkaniowego.

Technologia prac dla odcinka od Ronda do ul. Pocztowej obejmuje: frezowanie istniejącej nawierzchni, remont nawierzchni zjazdów na zjazdy z kostki betonowej , wykonanie dwóch warstw masy asfaltowej, w tym warstwa ścieralna o podniesionej wytrzymałości.

II odcinek – od ul. Pocztowej do Osiedla Mieszkaniowego - to budowa konstrukcji drogi od podstaw (rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni na szer. 9,40-9,83 oraz chodników wraz z budową obustronnych zatok postojowych z kostki brukowej. Konstrukcja jezdni uzyska nawierzchnię o podniesionej wytrzymałości. Wzdłuż budowanej ulicy  projektuje się zatoki postojowe usytuowane równolegle do jezdni szerokości 2,50 m i długości wynikającej z usytuowania istniejących zjazdów. Przed szkołą projektuje się zatoki postojowe usytuowane prostopadle do jezdni o szer. 4,50 m. Po przeciwnej stronie szkoły projektuje się miejsca postojowe na chodniku.

3) Remont parkingu przy ul. Mostowej (przy Przedszkolu)

Zakres robót to odtworzenie konstrukcji zatoki z wykorzystaniem części istniejącej podbudowy tłuczniowej. Projektuje się rozbiórkę istniejących krawężników. Zakres robót obejmuje również wykonanie chodników i uporządkowanie zjazdów na ul. Mostową.
Konstrukcja projektowanej nawierzchni otrzyma dwie warstwy asfaltu o podwyższonej wytrzymałości.

4) Oznakowanie

Inwestycja obejmuje kompletne oznakowanie pionowe (znaki ostrzegawcze, zakazu i informacyjne) i poziome przebudowywanych, budowanych i remontowanych odcinków dróg a także posadowienie progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu.

Harmonogram prac 01-07.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
08.2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
01.2010 - wyłonienie wykonawcy
04.2010 - rozpoczęcie robót budowlanych
09-2010 - oddanie inwestycji do użytkowania
Stan zaawansowania Inwestycja została zokończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość całkowita 1.259.217,41 zł
Generalny wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane ZETPRI-EKO Sp. z o.o. Piotrków Tryb.
Uwagi

Inwestycja dofinansowana w 50% w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

Zdjęcia