Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część III
Zakres rzeczowy

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część III. Na terenie objętym opracowaniem ze względu na korzystną rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjnej. Projektowana sieć zbiera ścieki z gospodarstw z lokalizowanych wzdłuż ulicy Turystycznej w Przedborzu. Projektowana sieć kanalizacyjna łączy się z istniejącą kanalizacją sanitarną, gdzie dopływać będą ścieki z nowo zaprojektowanej sieci. Trasa kanału grawitacyjnego przebiega w pasie drogowym drogi gminnej.

Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną  z rur PVC200mm x 5,9mm.
Kanał grawitacyjny posiada następujące parametry techniczne:
- całkowita długość kanałów sieciowych grawitacyjnych L = 484,0m;
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000mm – 14 kpl.

Harmonogram prac 12.2008 - opracowywanie dokumentacji technicznej
05.2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
09.2009 - uzysaknie dofinansowania z UE
02.2010 - wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
03.2010 - rozpoczęcie budowy
06.2010 - przekazanie do eksploatacji
Stan zaawansowania Wyłoniono wykonawcę robót
Wartość całkowita 140.119,61 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z środków Unii Europejskiej

Zdjęcia