Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap II
Zakres rzeczowy

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem zlewnię miejscowości Przedbórz. Na terenie objętym opracowaniem ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Zaprojektowanych zostało 6 tłoczni ścieków, do których z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjnym. W przypadkach koniecznych nastąpiły wejścia w pas drogowy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz dróg gminnych. Trasa kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych przebiega równieS przez tereny prywatne.

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PP X-Stream 200mm i 150mm o sztywności obwodowej SN8 ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku o 50% przy zachowaniu pełnej szczelności (wg wymagań PN-EN 476), kanalizację ciśnieniową z rur PE100 d = 110mm SDR17. Przy przejściach przez drogi zarówno w systemie grawitacyjnym jak i systemie
tłocznym zaprojektowano rury stalowe przewiertowe.
Projektowana sieć kanalizacyjna posiada następujące parametry techniczne:
- całkowita długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych L = 9009 m;
- całkowita długość rurociągów tłocznych L = 705m;
Ulica Radomszczańska, Częstochowska, Słoneczna, Leśna:
- długość kanału o 200mm SN8 L = 3637 m;
- długość kanału o 150mm SN8 L = 758 m;
- długość rurociągu tłocznego PE100 SDR17 d=110mm L = 153 m;
- liczba przykanalików 150 szt.
Ulica Krakowska, Kościelna:
- długość kanału o 200mm SN8 L = 1649 m;
- długość kanału o 150mm SN8 L = 245 m;
- długość rurociągu tłocznego PE100 SDR17 d=110mm L = 112 m;
- liczba przykanalików 53 szt.
Ulica Konecka, Żarnowska, Cegielniana:
- długość kanału o 200mm SN8 L = 2507 m;
- długość kanału o 150mm SN8 L = 213 m;
- długość rurociągu tłocznego PE100 SDR17 d=110mm L = 440 m;
- liczba przykanalików 35 szt.

Zastosowano trójniki PP 200/150. Przy zmianach kierunków rurociągów tłocznych zaprojektowano łuki PE100 SDR17 zgrzewane elektrooporowo.

Włączenie kanałów przyłączeniowych do sieci zaprojektowano poprzez trójniki i studnie przyłączeniowe PP 425. Kanały przyłączeniowe PVC160 doprowadzone zostaną do granic posesji zabudowanych i zakończone korkiem.

Harmonogram prac w opracowaniu
Stan zaawansowania Uzyskano większość pozwoleń i uzgodnień
Wartość całkowita 8.047.800,00 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

brak

Zdjęcia

brak