Nazwa zadania Przebudowa / modernizacja drogi w miejscowości Gaj Zuzowski
Zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest  przebudowa drogi w miejscowości Gaj Zuzowski  na długości: 926,13m. Przebudowa obejmie drogę do wsi o długości 588,55m oraz odcinek przez wieś o długości 337,58m.

Przedmiotowa droga do i we wsi Gaj Zusowski posiada nawierzchnię częściowo tłuczniowa o szerokości ok. 3,00 m i gruntową. Szerokość pasa drogowego wynosi: od 3,50m do 6,30 m. Zachodzi konieczność zmodernizowania niwelety drogi tj. nadanie jej normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych.

Przebudową objęte zostaną poza jezdnią: pobocza i wjazdy na posesje.

Zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni:
Podbudowa jako warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dwuwarstwowa o szerokości 3,20 oraz nawierzchnia w technologii dwukrotnego powierzchniowego utrwalenie grysów emulsją asfaltową. Pobocza zostaną wykonane z niesortu.

Harmonogram prac

01.2010 - opracowanie map do celów projektowych
02.2010 - opracowanie dokumentacji technicznej
03.2010 - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.2010 - uzyskanie decyzji środowiskowej
05.2010 - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę
06.2010 - wyłonienie wykonawcy
08.2010 - przepowadzenie prac budowlanych

Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość szacunkowa 164.529,40 zł
Generalny wykonawca DROMOST Lipie
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z środków FOGR Urzędu Marszakowskiego w Łodzi

Zdjęcia