Nazwa zadania Budowa boisk oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi Góry Mokre
Zakres rzeczowy

Inwestycja ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji oraz uaktywnienie życia kulturalno – towarzyskiego mieszkańców miejscowości Góry Mokre. Ponadto realizacja przedsięwzięcia ma także na celu podwyższenie standardów użytkowych centrum miejscowości i poprawę bezpieczeństwa młodzieży szkolnej korzystającej z autobusów szkolnych.
W ramach inwestycji planuje się m.in:

1. budowę dwóch boisk przy istniejącej szkole podstawowej: boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej i boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka, tenis) o nawierzchni syntetycznej o „elastycznej konstrukcji”, chroniącej przed poważnymi urazami podczas gier i zabaw;

2. przebudowę budynku po byłym przystanku (dworcu PKS) na cele oświatowo-kulturalne;

3. budowę placu zabaw;

4. zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy "dworcem PKS" a Szkołą Podstawową, w tym: przebudowę dwóch fragmentów dróg lokalnych, przebudowę parkingu, budowę chodników i ciągów spacerowych wraz z elementami małej architektury;

5. budowę oświetlenia parkowego;

6. sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych.

Harmonogram prac

12.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
01.2010 - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z środków UE
03.2010 - uzyskanie pozwoleń na budowę
06.2010 - wyłonienie wykonawcy
09.2010 - zakończenie I etapu prac (boiska)
08.2011 - zakończenie całości inwestycji

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji

Wartość całkowita 942.925,93 zł
Generalny wykonawca DAW-BUD Częstochowa
Uwagi

Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013

Wybrane elementy projektu (pdf)

Plan zagospodarowania

Zdjęcia

brak