Nazwa zadania Budowa ujęcia wody w miejscowości Józefów
Zakres rzeczowy

Dotychczas mieszkańcy wsi Józefów zaopatrują się w wodę z własnych indywiduanych studni kopanych lub nie udokumentowanych studni wierconych. Jednak studnie kopane, ujmujące płytkie - zaskórne wody czwartorzędowe dostarczają wodę w zbyt małej ilości i o złej jakości. Studnie indywidualne wiercone zaopatrują zaledwie dwa gospodarstwa.

Powyższe okoliczności sprawiły, że po przeprowadzonej analizie technicznej i ekonomicznej różnych możliwości zaopatrzenia w wode wsi Józefów podjęto decyzję o zaopatrzeniu poszczególnych przysiółków Józefowa w wodę z dwóch lub trzech odrębnych ujęć wód podziemnych. Postulowane ujęcia wody będą posiadały wydajność w granicach 3-5m3/h.

Harmonogram prac

12.2009 - opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Józefów
04.2010 - opracowanie prjektu prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1
05.2010 - zatwierdzenie projektu prac geologicznych
08.2010 - wiercenie otworu do głębokości 60m
09.2010 - wykonanie zabudowy filtra kolumnowego; badania makroskopowe otworu; pomiary położenia lustra wody; pompowanie oczyszczające i pomiarowe;badania jakości wody;
10.2010 - wykonanie dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby ujęcia wód podziemnych;
opracowanie operatu wodno-prawnego  na  pobór wód  podziemnych  oraz  na  wykonanie urządzenia służącego do tego poboru;
11.2010 - wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
02.2011 - uzyskanie pozwoleń wodno-prawncyh
04.2011 - wykonanie obudowy studziennej i montaż urządzeń do poboru wody

Stan zaawansowania

Zgodnie z harmonogramem prac

Wartość kosztorysowa 100.000,00 zł
Generalny wykonawca HYDROGEOWIERT Tomaszów Mazowiecki.
Uwagi

Brak

Zdjęcia