Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola
Zakres rzeczowy

Budowa sieci wodociągowej zewnętrznej z rur PCV Ø110 o długości 905 mb w miejscowości Miejskie Pola (od strony ul. Kieleckiej). Sieć uzbrojona została w hydranty przeciw pożarowe typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Miejskie Pola.

Harmonogram prac 08.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
11.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
06.2009 - rozpoczęcie prac budowlanych
07.2009 - zakończenie budowy sieci wodociągowej
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji
Wartość kosztorysowa 98.917,34 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja realizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia