logo

Nazwa zadania Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś
Zakres rzeczowy

 

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej przez miejscowość Stara Wieś w gminie Przedbórz.
Inwestycją objęto dwa fragmenty drogi: pierwszy o długości  318,58 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914E do skrzyżowania we wsi oraz drugi relacji: skrzyżowanie – dojazd do centrum Karate, długości 2757,86 m.

Zakres robót dla I odcinka obejmował budowę konstrukcji drogi od podstaw wraz z fragmentami obustronnych rowów.

II odcinek dotyczył przebudowy istniejącej nawierzchni i polegał na rozebraniu  istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonaniu wyrównania do projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonaniu poszerzeń do proj. 5,20 m i wykonaniu warstwy wyrównawczej z tłucznia i ułożeniu nowych warstw bitumicznych.

Częściowo konstrukcja jezdni została wykonana z kostki kamiennej nieregularnej (granitowej) na podsypce cementowo – piaskowej.
Dodatkowo wykonano zjazdy indywidualne do posesji.

Harmonogram prac

12.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
02.2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
04.2009 - wyłonienie wykonawcy robót
06.2009 - rozpoczęcie robór budowlanych
10.2009 - oddanie drogi do użytkowania

Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 1 707 955,30 zł (w tym 75% to środki Unii Europejskiej)
Generalny wykonawca PRDM Radomsko
Uwagi

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej I: Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi.

Zdjęcia -  stan przed rozpoczęciem inwestycji

Zdjęcia z budowy

Zdjęcia po zakończeniu prac