KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu jest: Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz reprezentowana przez Burmistrza Miasta Przedborza, tel. 781-22-61 do 65, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Arkadiuszem Zarębskim, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;

  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przedbórz przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Przedbórz.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Przedborzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanki przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Urząd Miejski w Przedborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej przedborz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Przedborzu
Ul. Mostowa 29
97-570 Przedbórz

Data publikacji strony internetowej: 2005 rok.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2023-03-31.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • starsze dokumenty umieszczone na stronie są często w postaci .jpg lub .pdf, co może stanowić przeszkodę w dostępie do opublikowanych informacji dla osób niewidomych (w przypadku automatycznego przetwarzania zeskanowanych dokumentów w edytowalne pliki tekstowe przy wykorzystaniu programów OCR),

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB,
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • zastosowano przycisk AAA umożliwiający zmianę wielkości tekstu przy pomocy myszy.

Ułatwienia dostępu - zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, Opera:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok,
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Urząd Miejski w Przedborzu dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Nowicki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 781-22-61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

 

Skargę na brak zapewnienia dostępności można złożyć w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną poprzez ePUAP na skrytkę: /a36c3t8ygh/skrytka,
 • w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

Budynki: ratusz i budynek przy ul. Pocztowej

Do ratusza prowadzi wejście od ul. Mostowej.

Do budynku od ul. Pocztowej jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach, który znajduje się na wewnętrznym parkingu Urzędu Miejskiego. Przy w/w podjeździe umieszczony jest włącznik dzwonka, który znajduje się w pokoju nr 1 w siedzibie MGOPS. Po uruchomieniu dzwonka pracownik MGOPS wychodzi do interesanta celem pomocy w załatwieniu sprawy.

Cmentarz żydowski (kirkut), jeden ze starszych cmentarzy w Polsce pochodzący w XVI wieku. Położony po lewej stronie rzeki Pilicy koło Zalewu porośnięty świerkami. Macewy (kamienie nagrobne) są bardzo zniszczone. Trzy macewy z chodnika przy ul. Piotrkowskiej wydobył i zabezpieczył Tadeusz Michalski.

 

Muzeum Ludowe w Przedborzu – jego początki  wiążą się z powołaniem przy tamtejszej szkole rolniczej Izby Ludowej. Założycielem muzeum jest nauczyciel mgr Tadeusz Michalski. Obecnie muzeum mieści się w wyremontowanym XVII - wiecznym budynku dawnej karczmy przy ul. Kieleckiej.
Jest jednym z najciekawszych w centralnej Polsce muzeów o charakterze mini-skansenu. Muzeum dotychczas zgromadziło ponad 9 tys. eksponatów, głównie etnograficznych i historycznych, do których m.in. należą:
- podwórze wiejskie z wystawą dawnych narzędzi, wozem i studnią z żurawiem;
- kącik z macewami po przedborskich Żydach;
- kuźnia i warsztat bednarski;
- izba ludowa w XIX-wiecznym stylu, a w niej piec z zapieckiem, czynne krosno, dawne meble;
- zanikające rzemiosło (rymarstwo, szewstwo, plecionkarstwo, ciesielstwo, siciarstwo, garncarstwo);
- sala z wyrobami tkactwa przedborskiego;
- historia Przedborza i okolic - wystawa prezentująca dużą kolekcję ludowych rzeźb, haftów, obrazów i fotografii chat wiejskich;
- bunkier partyzancki z okresu II wojny światowej;
- dzieje Żydów przedborskich, na której prezentowany jest m. in. Szynkwas z dawnego zajazdu;
- zasłużeni dla Ziemi Przedborskiej;
- galeria obrazów sakralnych (około 200 eksponatów);
- ekspozycja młyna wodnego typu żarnowego.

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się na ul. Częstochowskiej, został odsłonięty 11 listopada 1931 roku.


Pomnik Partyzantów Ziemi Przedborskiej znajduje się przy końcu mostu, obok ronda. Pomnik wystawiony według projektu Adolfa Tomasika odsłonięto 9 maja 1975 r. Został w 2012 roku odnowiony.


 Pomnik Tadeusza Kościuszki znajduje się w Parku po zachodniej stronie Pilicy, wybudowany przez społeczeństwo miasta 17 października 1917 roku (jest to jeden z najstarszych pomników w Polsce).