Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz

Projekt pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska

Działanie V.2 Gospodarka odpadami

 

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przedbórz dzięki budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zakres inwestycji będzie obejmować prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu, budowie wiaty magazynowej oraz dostawie kontenerów. Inwestycja przyczyni się do minimalizacji składowania odpadów w regionie poprzez selektywną zbiórka odpadów oraz zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na otoczenie społeczno-gospodarcze, budowa PSZOK-u w Przedborzu spowoduje uporządkowanie kwestii gospodarki odpadami komunalnymi. Nowa infrastruktura przyczyni się do bardziej optymalnego zagospodarowana odpadów, co pozytywnie wpłynie na mniejsze wykorzystanie surowców.

 

Całkowita wartość projektu: 295 747,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 203 060,89 zł

EFRR

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

finansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Na realizację tego Zadania Gmina Przedbórz pozyskała dofinansowanie na podstawie Umowy o powierzenie grantu. Przyznana Gminie dotacja pokrywa 100% wydatków kwalifikowanych, wykazanych we wniosku na zakup sprzętu informatycznego oraz usług informatycznych.

Celem Projektu jest przygotowanie Urzędu Gminy do świadczenia w trybie zdalnym usług zaspokajających potrzeby mieszkańców, przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Projekt przyczyni się również do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020-2021.

W ramach realizacji Zadania planuje się zakup nowego sprzętu informatycznego, jego konfigurację i wdrożenie przez firmę zewnętrzną. Celem zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i sprawnego działania urządzeń planuje się następujące działania:

  • W ramach Modułu 1 Projektu – Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem POZ) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorząd – Gmina planuje wydatkować środki na: zakup urządzeń podtrzymujących napięcie serwera - UPS – 1 szt., stacji roboczych – 17 szt. oraz serwera - 1 szt., zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – 1 szt., zakup macierzy dyskowej – 1 szt., oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych – 1 szt., zakup pakietu Microsoft Office 365 w wersji chmurowej – 25 szt.

  • W ramach Modułu 4 projektu – Cyberbezpieczeństwo – Gmina poniesie środki na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy - 1 szt. oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - 1 szt.

Projekt pn.: „MODERNIZACJA LEDOWEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ”

 

współfinansowany jest przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Celem szczegółowym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy. 

W ramach realizacji projektu obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostało zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Dodatkowo jedna lampa typu LED została wyposażona w ogniwa PV wykorzystujące do oświetlenia energię słoneczną. Samorząd otrzymał na ten cel aż 85% wsparcia zewnętrznego pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowania dróg na terenie gminy Przedbórz. W wyniku działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort poruszania się po drogach. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. Poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia osób przebywających na terenie gminy. 

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.

EFRR

Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.3 – Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Poddziałanie V.3.2 – Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Projekt polega na budowie oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

Celem i głównym efektem realizacji projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu środowiska polegającemu na odprowadzaniu ścieków niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie w stabilny sposób odbioru przez zakład doprowadzanych ścieków, także po planowanej rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej,
w związku z czym powierzchnia zlewni zostanie zwiększona, a także prawidłowa gospodarka odpadami (osadem nadmiernym) pozwalająca na zminimalizowanie jego ilości oraz zapewnienie jakości pozwalającej na jego bezpieczne rolnicze wykorzystanie, wykorzystanie do rekultywacji wyrobisk lub składowanie na wysypiskach osadów nie niebezpiecznych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie oczyszczalni. Osad nadmierny będzie odwadniany, higienizowany oraz przeznaczany do rolniczego wykorzystania.

 

Całkowita wartość projektu: 12 547 254,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 670 867,00 zł

Gmina Przedbórz jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła +"

Za pozyskane fundusze w wysokości 75 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 26 sztuk. Sprzęt został przekazany szkołom z terenu Gminy Przedbórz, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną systuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Przedbórz

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

ZDALNA SZKOŁA +

 

Celem projektu jest zapewnienie uczniom
i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 75 000,00 ZŁ

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.