Projekt pn.: „MODERNIZACJA LEDOWEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ”

 

współfinansowany jest przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Celem szczegółowym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy. 

W ramach realizacji projektu obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostało zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Dodatkowo jedna lampa typu LED została wyposażona w ogniwa PV wykorzystujące do oświetlenia energię słoneczną. Samorząd otrzymał na ten cel aż 85% wsparcia zewnętrznego pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowania dróg na terenie gminy Przedbórz. W wyniku działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort poruszania się po drogach. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. Poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia osób przebywających na terenie gminy. 

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.

Gmina Przedbórz jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła +"

Za pozyskane fundusze w wysokości 75 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 26 sztuk. Sprzęt został przekazany szkołom z terenu Gminy Przedbórz, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną systuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Przedbórz

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

ZDALNA SZKOŁA +

 

Celem projektu jest zapewnienie uczniom
i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 75 000,00 ZŁ

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

PROJEKT

pn. ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTELIGENTNEGO LEDOWEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ”

 

współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy.
W ramach realizacji projektu obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostanie zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Dodatkowo część lamp typu LED zostanie wyposażonych w ogniwa PV wykorzystujące do oświetlenia energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowania dróg na terenie Gminy Przedbórz. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort poruszania się po drogach. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia osób przebywających na terenie gminy.

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.

Całkowita wartość projektu: 777 224,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 537 106,50 zł

Gmina Przedbórz jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła"

Za pozyskane fundusze w wysokości 60 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 21 sztuk. Sprzęt został przekazany szkołom z terenu Gminy Przedbórz, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną systuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Gmina Przedbórz

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

ZDALNA SZKOŁA


Celem projektu jest zapewnienie uczniom
i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 60 000,00 ZŁ

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

Projekt pn. „Przeciwdziałanie degradacji doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu

 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.4 – Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.2 – Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie łódzkim poprzez utworzenie w dolinie cieku z Ochotnika buforowej strefy ekotonowej, której zadaniem jest redukcja zawiesiny mineralnej oraz ładunków azotu, fosforu, co wpłynie na polepszenie jakości wody w zbiorniku „Przedbórz” wykorzystywanym częściowo jako miejsce dla kąpieli.

W ramach zadania opracowano ścieżkę dydaktyczną. Do ścieżki opracowano karty pracy dla uczniów oraz przygotowano materiały edukacyjne w postaci scenariuszy lekcji. Wszystkie materiały zamieszczone poniżej do bezpłatnego pobrania:

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 1

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 2

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 3

Pakiet edukacyjny - scenariusze 1 2 3

Tablice do scenariuszy 1 2 3