Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

Projekt pn. „Przeciwdziałanie degradacji doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu

 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.4 – Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.2 – Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie łódzkim poprzez utworzenie w dolinie cieku z Ochotnika buforowej strefy ekotonowej, której zadaniem jest redukcja zawiesiny mineralnej oraz ładunków azotu, fosforu, co wpłynie na polepszenie jakości wody w zbiorniku „Przedbórz” wykorzystywanym częściowo jako miejsce dla kąpieli.

W ramach zadania opracowano ścieżkę dydaktyczną. Do ścieżki opracowano karty pracy dla uczniów oraz przygotowano materiały edukacyjne w postaci scenariuszy lekcji. Wszystkie materiały zamieszczone poniżej do bezpłatnego pobrania:

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 1

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 2

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 3

Pakiet edukacyjny - scenariusze 1 2 3

Tablice do scenariuszy 1 2 3