Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

PROJEKT

pn. ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTELIGENTNEGO LEDOWEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ”

 

współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy.
W ramach realizacji projektu obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostanie zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Dodatkowo część lamp typu LED zostanie wyposażonych w ogniwa PV wykorzystujące do oświetlenia energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowania dróg na terenie Gminy Przedbórz. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort poruszania się po drogach. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia osób przebywających na terenie gminy.

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.

Całkowita wartość projektu: 777 224,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 537 106,50 zł