Projekt pn.: „MODERNIZACJA LEDOWEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ”

 

współfinansowany jest przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Celem szczegółowym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy. 

W ramach realizacji projektu obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostało zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Dodatkowo jedna lampa typu LED została wyposażona w ogniwa PV wykorzystujące do oświetlenia energię słoneczną. Samorząd otrzymał na ten cel aż 85% wsparcia zewnętrznego pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowania dróg na terenie gminy Przedbórz. W wyniku działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort poruszania się po drogach. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. Poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia osób przebywających na terenie gminy. 

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.