EFRR

Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.3 – Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Poddziałanie V.3.2 – Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Projekt polega na budowie oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

Celem i głównym efektem realizacji projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu środowiska polegającemu na odprowadzaniu ścieków niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie w stabilny sposób odbioru przez zakład doprowadzanych ścieków, także po planowanej rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej,
w związku z czym powierzchnia zlewni zostanie zwiększona, a także prawidłowa gospodarka odpadami (osadem nadmiernym) pozwalająca na zminimalizowanie jego ilości oraz zapewnienie jakości pozwalającej na jego bezpieczne rolnicze wykorzystanie, wykorzystanie do rekultywacji wyrobisk lub składowanie na wysypiskach osadów nie niebezpiecznych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie oczyszczalni. Osad nadmierny będzie odwadniany, higienizowany oraz przeznaczany do rolniczego wykorzystania.

 

Całkowita wartość projektu: 12 547 254,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 670 867,00 zł