EFRR

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

finansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Na realizację tego Zadania Gmina Przedbórz pozyskała dofinansowanie na podstawie Umowy o powierzenie grantu. Przyznana Gminie dotacja pokrywa 100% wydatków kwalifikowanych, wykazanych we wniosku na zakup sprzętu informatycznego oraz usług informatycznych.

Celem Projektu jest przygotowanie Urzędu Gminy do świadczenia w trybie zdalnym usług zaspokajających potrzeby mieszkańców, przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Projekt przyczyni się również do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020-2021.

W ramach realizacji Zadania planuje się zakup nowego sprzętu informatycznego, jego konfigurację i wdrożenie przez firmę zewnętrzną. Celem zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i sprawnego działania urządzeń planuje się następujące działania:

  • W ramach Modułu 1 Projektu – Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem POZ) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorząd – Gmina planuje wydatkować środki na: zakup urządzeń podtrzymujących napięcie serwera - UPS – 1 szt., stacji roboczych – 17 szt. oraz serwera - 1 szt., zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – 1 szt., zakup macierzy dyskowej – 1 szt., oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych – 1 szt., zakup pakietu Microsoft Office 365 w wersji chmurowej – 25 szt.

  • W ramach Modułu 4 projektu – Cyberbezpieczeństwo – Gmina poniesie środki na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy - 1 szt. oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - 1 szt.