Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz

Projekt pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska

Działanie V.2 Gospodarka odpadami

 

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przedbórz dzięki budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zakres inwestycji będzie obejmować prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu, budowie wiaty magazynowej oraz dostawie kontenerów. Inwestycja przyczyni się do minimalizacji składowania odpadów w regionie poprzez selektywną zbiórka odpadów oraz zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na otoczenie społeczno-gospodarcze, budowa PSZOK-u w Przedborzu spowoduje uporządkowanie kwestii gospodarki odpadami komunalnymi. Nowa infrastruktura przyczyni się do bardziej optymalnego zagospodarowana odpadów, co pozytywnie wpłynie na mniejsze wykorzystanie surowców.

 

Całkowita wartość projektu: 295 747,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 203 060,89 zł