Projekt pn.: „Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Projekt polega na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – – kolektory słoneczne 54 szt. oraz panele fotowoltaiczne 51 szt., na budynkach jednorodzinnych. Instalacje elektrowni fotowoltaicznych będą służyły do produkcji energii elektrycznej, instalacje zestawów kolektorów solarnych będą służyła do ogrzewania wody użytkowej dla budynków jednorodzinnych. Wytworzony prąd i ciepło będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby własne.

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Przedbórz przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

Celem projektu jest: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych i fotowoltaiki w gminie Przedbórz”.

Całkowita wartość projektu: 1 705 077,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 318 835,52 zł

tablica informacyjna