Gmina Przedbórz jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła +"

Za pozyskane fundusze w wysokości 75 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 26 sztuk. Sprzęt został przekazany szkołom z terenu Gminy Przedbórz, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną systuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Przedbórz

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

ZDALNA SZKOŁA +

 

Celem projektu jest zapewnienie uczniom
i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 75 000,00 ZŁ

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Przedbórz jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła"

Za pozyskane fundusze w wysokości 60 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 21 sztuk. Sprzęt został przekazany szkołom z terenu Gminy Przedbórz, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną systuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Gmina Przedbórz

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

ZDALNA SZKOŁA


Celem projektu jest zapewnienie uczniom
i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 60 000,00 ZŁ

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

Projekt pn. „Przeciwdziałanie degradacji doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu

 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.4 – Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.2 – Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie łódzkim poprzez utworzenie w dolinie cieku z Ochotnika buforowej strefy ekotonowej, której zadaniem jest redukcja zawiesiny mineralnej oraz ładunków azotu, fosforu, co wpłynie na polepszenie jakości wody w zbiorniku „Przedbórz” wykorzystywanym częściowo jako miejsce dla kąpieli.

W ramach zadania opracowano ścieżkę dydaktyczną. Do ścieżki opracowano karty pracy dla uczniów oraz przygotowano materiały edukacyjne w postaci scenariuszy lekcji. Wszystkie materiały zamieszczone poniżej do bezpłatnego pobrania:

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 1

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 2

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 3

Pakiet edukacyjny - scenariusze 1 2 3

Tablice do scenariuszy 1 2 3

Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

PROJEKT

pn. ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTELIGENTNEGO LEDOWEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ”

 

współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy.
W ramach realizacji projektu obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostanie zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Dodatkowo część lamp typu LED zostanie wyposażonych w ogniwa PV wykorzystujące do oświetlenia energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowania dróg na terenie Gminy Przedbórz. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort poruszania się po drogach. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia osób przebywających na terenie gminy.

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.

Całkowita wartość projektu: 777 224,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 537 106,50 zł

Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

Projekt pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny

rzeki Pilicy”.

 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.4 – Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.2 – Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Głównym celem projektu jest ochrona przyrody na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez budowę nowej infrastruktury szlaku turystycznego.

Projekt polega na budowie infrastruktury dla szlaków turystycznych zlokalizowanych w sześciu gminach (Aleksandrów, Sulejów, Przedbórz, Masłowice, Żytno i Wielgomłyny) leżących nad rzeką Pilicą. Ideą projektu jest uporządkowanie ruchu turystycznego – pieszego i rowerowego, ograniczenie ruchu samochodów na terenach cennych przyrodniczo oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska na obszarach cennych przyrodniczo, w tym znajdujących się na terenach Parków Krajobrazowych Sulejowskiego i Przedborskiego oraz na obszarach Natura 2000.

Całkowita wartość projektu: 8 452 849,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 843 784,00 zł