W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 24 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu 8 stołów i 40 krzeseł w ramach realizacji zadania pn. ”Doposażenie budynku zaadaptowanego na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Nosalewice realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Nosalewice

granty sołeckie