W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 24 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu 12 stołów w ramach realizacji zadania pn. ”Doposażenie budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Góry Mokre realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Góry Mokre

Granty sołeckie