Drukuj
Odsłony: 9152

logotypy


Nazwa zadania: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko”
Całkowita wartość zadania: 140 461,08 zł
Kwota dofinansowania z EFR: 97 066,60 zł
Zadanie pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko” było realizowane w okresie od 23 lutego 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku – wg Umowy Nr 19/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 27 marca 2012 roku.
Wykonawcą niniejszego zadania był Zakład Wodno – Melioracyjny s. c., Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik, ul. Narcyzowa 41, 42 – 200 Częstochowa, który zaoferował, że przedmiot zamówienia wykona za kwotę brutto: 140.461,08 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 08/100).
W ramach wyżej wymienionego zadania dokonano uszczelnienia czaszy zbiornika wodnego o powierzchni 2000 m2, polegającego na wapnowaniu części piaszczystego podłoża (900 m2) oraz wyłożeniu podłoża bagienno – torfowego bentomatą i naniesienia na nie warstw żwiru i kruszywa dolomitu (pow. 2000 m2).