Nazwa zadania Remont chodnika przy ul. Kieleckiej
Zakres rzeczowy

Remont chodnika przy ul. Kieeckiej w ramach porozumienia z Powiatem Radomszczańskim.

Przeprowadzony zakres prac obejmuje:
- montaż krawężnika na ławie betonowej       - 175,00 mb
- ułożenie kostki betonowej o gr. 6 cm szara - 350,00m2
- ułożenie kostki betonowej o gr. 8 cm kolor  - 98,00m2

Harmonogram prac 09.2009 - zlecenie wykonania prac
10.2009 - przeprowadzenie robót budowlanych
Stan zaawansowania Inwestycja zakończona.
Wartość całkowita 30.000,00 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Przedborzu.
Uwagi

Brak.

Zdjęcia

Nazwa zadania Budowa ujęcia wody w miejscowości Józefów
Zakres rzeczowy

Dotychczas mieszkańcy wsi Józefów zaopatrują się w wodę z własnych indywiduanych studni kopanych lub nie udokumentowanych studni wierconych. Jednak studnie kopane, ujmujące płytkie - zaskórne wody czwartorzędowe dostarczają wodę w zbyt małej ilości i o złej jakości. Studnie indywidualne wiercone zaopatrują zaledwie dwa gospodarstwa.

Powyższe okoliczności sprawiły, że po przeprowadzonej analizie technicznej i ekonomicznej różnych możliwości zaopatrzenia w wode wsi Józefów podjęto decyzję o zaopatrzeniu poszczególnych przysiółków Józefowa w wodę z dwóch lub trzech odrębnych ujęć wód podziemnych. Postulowane ujęcia wody będą posiadały wydajność w granicach 3-5m3/h.

Harmonogram prac

12.2009 - opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Józefów
04.2010 - opracowanie prjektu prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1
05.2010 - zatwierdzenie projektu prac geologicznych
08.2010 - wiercenie otworu do głębokości 60m
09.2010 - wykonanie zabudowy filtra kolumnowego; badania makroskopowe otworu; pomiary położenia lustra wody; pompowanie oczyszczające i pomiarowe;badania jakości wody;
10.2010 - wykonanie dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby ujęcia wód podziemnych;
opracowanie operatu wodno-prawnego  na  pobór wód  podziemnych  oraz  na  wykonanie urządzenia służącego do tego poboru;
11.2010 - wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
02.2011 - uzyskanie pozwoleń wodno-prawncyh
04.2011 - wykonanie obudowy studziennej i montaż urządzeń do poboru wody

Stan zaawansowania

Zgodnie z harmonogramem prac

Wartość kosztorysowa 100.000,00 zł
Generalny wykonawca HYDROGEOWIERT Tomaszów Mazowiecki.
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Nazwa zadania Budowa boisk oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi Góry Mokre
Zakres rzeczowy

Inwestycja ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji oraz uaktywnienie życia kulturalno – towarzyskiego mieszkańców miejscowości Góry Mokre. Ponadto realizacja przedsięwzięcia ma także na celu podwyższenie standardów użytkowych centrum miejscowości i poprawę bezpieczeństwa młodzieży szkolnej korzystającej z autobusów szkolnych.
W ramach inwestycji planuje się m.in:

1. budowę dwóch boisk przy istniejącej szkole podstawowej: boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej i boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka, tenis) o nawierzchni syntetycznej o „elastycznej konstrukcji”, chroniącej przed poważnymi urazami podczas gier i zabaw;

2. przebudowę budynku po byłym przystanku (dworcu PKS) na cele oświatowo-kulturalne;

3. budowę placu zabaw;

4. zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy "dworcem PKS" a Szkołą Podstawową, w tym: przebudowę dwóch fragmentów dróg lokalnych, przebudowę parkingu, budowę chodników i ciągów spacerowych wraz z elementami małej architektury;

5. budowę oświetlenia parkowego;

6. sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych.

Harmonogram prac

12.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
01.2010 - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z środków UE
03.2010 - uzyskanie pozwoleń na budowę
06.2010 - wyłonienie wykonawcy
09.2010 - zakończenie I etapu prac (boiska)
08.2011 - zakończenie całości inwestycji

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji

Wartość całkowita 942.925,93 zł
Generalny wykonawca DAW-BUD Częstochowa
Uwagi

Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013

Wybrane elementy projektu (pdf)

Plan zagospodarowania

Zdjęcia

brak

Nazwa zadania Budowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu
Zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych o napędzie hydraulicznym i udźwigu 500 kg. Dodatkowo zostaną przeprowadzone prace towarzyszące polegające na wykończeniu klatki schodowej wokół windy oraz budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Harmonogram prac

11.2009 - podpisanie umowy o udzielenie dotacji
12.2009 - uzyskanie dofinansowania z PEFRON
02.2010 - wyłonienie wykonawcy
05.2010 - zakończenie prac

Stan zaawansowania Zakończono prace budowlane.
Wartość całkowita 160.000,00 zł
Generalny wykonawca "RS Technika" Ostrów Mazowiecka
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zdjęcia

Nazwa zadania Przebudowa / modernizacja drogi w miejscowości Gaj Zuzowski
Zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest  przebudowa drogi w miejscowości Gaj Zuzowski  na długości: 926,13m. Przebudowa obejmie drogę do wsi o długości 588,55m oraz odcinek przez wieś o długości 337,58m.

Przedmiotowa droga do i we wsi Gaj Zusowski posiada nawierzchnię częściowo tłuczniowa o szerokości ok. 3,00 m i gruntową. Szerokość pasa drogowego wynosi: od 3,50m do 6,30 m. Zachodzi konieczność zmodernizowania niwelety drogi tj. nadanie jej normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych.

Przebudową objęte zostaną poza jezdnią: pobocza i wjazdy na posesje.

Zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni:
Podbudowa jako warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dwuwarstwowa o szerokości 3,20 oraz nawierzchnia w technologii dwukrotnego powierzchniowego utrwalenie grysów emulsją asfaltową. Pobocza zostaną wykonane z niesortu.

Harmonogram prac

01.2010 - opracowanie map do celów projektowych
02.2010 - opracowanie dokumentacji technicznej
03.2010 - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.2010 - uzyskanie decyzji środowiskowej
05.2010 - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę
06.2010 - wyłonienie wykonawcy
08.2010 - przepowadzenie prac budowlanych

Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość szacunkowa 164.529,40 zł
Generalny wykonawca DROMOST Lipie
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z środków FOGR Urzędu Marszakowskiego w Łodzi

Zdjęcia

 

Nazwa zadania Remont / modernizacja drogi Józefów Stary - Faliszew
Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi nr 112460E na długości 1200m. Remontowany odcinek jest fragmentem drogi łączącej miejscowość Józefów Stary z miejscowością Faliszew w gminie Przedbórz.
Początek projektowanego odcinka stanowi skrzyżowanie z drogą gminną nr 112471E relacji granica powiatu piotrkowskiego – Józefów Stary – Reczków – granica województwa Świętokrzyskiego o nawierzchni z betonu asfaltowego, który w 2009r. został wyremontowany. Koniec odcinka 1+200 zlokalizowany jest na skraju lasu.
Projekt drogowy obejmuje wykonanie następujących robót podstawowych:
• remont odcinka drogi o długości 1 200 m:
- wykonanie profilowania istniejącej warstwy bitumicznej kruszywem kamiennym o średniej grubości 6 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego.
• remont dwóch mijanek o wymiarach 2 m x 12 m  każda,
• remont dwóch przepustów drogowych o długości 6 m każdy.

Harmonogram prac

02.2010 - opracowanie dokumentacji technicznej
05.2010 - uzyskanie wszelkich pozwoleń
06.2010 - wyłonienie wykonawcy
08.2010 - przepowadzenie prac budowlanych

Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość całkowita 190.550,69 zł
Generalny wykonawca PRDM Radomsko
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z środków FOGR Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Stan drogi przed remontem

 

Stan drogi po remoncie  

Nazwa zadania Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu
Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej w zakresie:
- rozbudowy obiektu wraz ze zmianą elewacji o stylizowane arkady na wzór istniejących przy budynkach wokół rynku,
- budowy tarasu,
- przebudowy pomieszczeń na piętrze budynku,
- remoncie pomieszczeń w budynku,
- remoncie instalacji elektrycznej w budynku,
- remoncie technologii sceny (nagłośnienie, oświetlenie, mechanika sceny),
- remoncie wentylacji w budynku,
- wykonaniu iluminacji budynku,
- dostawy sceny zewnętrznej.

Harmonogram prac nie opracowany
Stan zaawansowania Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej
Wartość całkowita 1.260.000,00 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

Warunkiem realizacji inwestycji jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowych

Zdjęcia - stan obecny

Zdjęcia - stan projektowany

Nazwa zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starej
Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starej w Przedborzu. W ul. Starej istnieje kanał sanitarny z rur PVC śr. 200mm wybudowany w latach dziewięćdziesiąty ubiegłego wieku.  Kanał ten nie umożliwia podłączenia się wszystkich budynków mieszkalnych w tym rejonie z uwagi na znaczne odległości i kolizje wynikające z własności gruntu. Część budynków mieszkalnych przy ul. Starej oraz przy Częstochowskiej wyposażona jest w instalacje wodno-kanalizacyjne a ścieki odprowadzane są do szamb. Szamba te są nieszczelne, a kanały doprowadzające są płytkie, często blokują się powodując zanieczyszczenia sanitarne. W wyniku realizacji inwestycji problem ten zostanie rozwiązany.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- kanały z rur PVC 200x5,9mm typ „S”  – 75 mb
- kanały z rur PVC 160x4,7mm typ „S”  – 7,5 mb
- studnie kanalizacyjne PE 425   – 6 szt.

Harmonogram prac 10.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
01.2010 - uzyskanie pozwolenia na budowę
08.2010 - przepowadzenie prac budowlanych
Stan zaawansowania Opracowano dokumentację techniczną
Wartość kosztorysowa 54.845,91 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

brak

Zdjęcia

brak

Inwestycje realizowane w roku 2010

Wodociągi:

Drogi publiczne:

Turystyka:

Działalność usługowa:

Administracja publiczna:

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa:

  • Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Góry Mokre
  • Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Przedbórz
  • Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
  • Dofinansowanie doposażenia międzygminnego - powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego
  • Zakup mostów przenośnych dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  • Odbudowa mostu przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy

Oświata:

Ochrona zdrowia:

Kanalizacja:

Kultura:

Oświetlenie:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras

Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchlas
Zakres rzeczowy

Wykonano sieć wodociągową zewnętrzną z rur PCV Ø110 o długości 2046,5 mb na terenie miejscowości Wierzchlas. Sieć uzbrojona została w hydranty przeciw pożarowe typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Przyłanki.

Harmonogram prac 11.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
10.2010 - rozpoczęcie robót budowlanych
12.2010 - przekazanie do eksploatacji
Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość kosztorysowa 218 801,10 zł
Generalny wykonawca Zakad Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zdjęcia brak