Nazwa zadania Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu
Zakres rzeczowy

W ramach inwestycji  w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu zostaną wykonane następujące prace termomodernizacyjne:
1. Wymiana okien na okna z szybami energooszczędnymi o współczynniku przenikania U nie większym niż 1,6 W/m2×K dla całego okna (okna będą wyposażone w nawiewniki higrosterowane).
2. Wymiana drzwi wejściowych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 2,5 W/m2×K.
3. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą z 12 cm warstwą styropianu o współczynniku przewodności λ=0,038 W/m×K.
4. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 15 cm o współczynniku przewodności λ=0,041 W/m×K wdmuchniętym w przestrzeń wentylowaną stropodachu wraz z wykonaniem jego nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
5. Modernizacja instalacji c.o. uwzględniająca wykonanie nowej niskopojemnościowej instalacji c.o. wyposażonej w grzejniki konwekcyjne i przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami.

Harmonogram prac

05.2010 - opracowanie dokumentacji technicznej
09.2010 - uzyskanie pozwoleń na budowę
12.2010 - uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
04.2011 - wyłonienie wykonawcy
05.2011 - rozpoczęcie robót budowlanych
09.2011 - przekazanie do eksploatacji

Stan zaawansowania Przystąpiono do wykonywania robót budowlanych.
Wartość całkowita 701 078,92 zł
Generalny wykonawca ECO-THERM Sp. z o.o. w Łowiczu
Informacja dotycząca dofinansowania

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Forma dofinansowania: pożyczka
Poziom dofinansowania: 583 095,86 zł
Zobacz tablicę informacyjną.

Zdjęcia brak

Nazwa zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne i kotłownia na zrębki) w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu
Zakres rzeczowy

W ramach niniejszej inwestycji w budynku Zespołu Placówek Oświatowych zostanie zlikwidowana stara, niskosprawna kotłownia koksowa. Kotłownia ta jest wykorzystywana do ogrzewania obiektu oraz produkcji na jego potrzeby ciepłej wody użytkowej. W kotłowni zainstalowane są trzy kotły wodne, żeliwne, tj.: jeden kocioł KZ5-K o mocy 144 kW firmy FAKORA zainstalowany w 1997 r. oraz dwa kotły firmy DOZAMET o mocy 150 kW każdy zainstalowane w 1972 r. Jeden z kotłów DOZAMET pracuje na potrzeby przygotowania c.w.u. Pozostałe kotły są wykorzystywane do c.o.
W wyniku realizacji zadania kotłownia koksowa zostanie zastąpiona kotłownią opalaną zrębkami drzewnymi wspomaganą instalacją kolektorów słonecznych w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Po modernizacji w kotłowni będzie pracować kocioł wodny o mocy 190 kW renomowanej firmy HDG BAVARIA.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w kotłowni będzie wspomagane instalacją kolektorów słonecznych składającą się z 10 szt. kolektorów o łącznej powierzchni czynnej wynoszącej 23,30 m2.
Wybrane rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie znacznych oszczędność związanych z ogrzewaniem budynku.

Harmonogram prac

05.2010 - opracowanie dokumentacji technicznej
09.2010 - uzyskanie pozwoleń na budowę
12.2010 - uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
04.2011 - wyłonienie wykonawcy
05.2011 - rozpoczęcie robót budowlanych
09.2011 - przekazanie do eksploatacji

Stan zaawansowania Przystąpiono do wykonywania robót budowlanych.
Wartość całkowita 540 614,50 zł
Generalny wykonawca ECO-THERM Sp. z o.o. w Łowiczu
Informacja dotycząca dofinansowania

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Forma dofinansowania: dotacja
Poziom dofinansowania: 432 491,00 zł
Zobacz tablicę informacyjną.

Zdjęcia brak

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Wodociągi:

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wygwizdów
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Mojżeszowie
 • Budowa ujęcia wody w miejscowości Józefów

Drogi publiczne:

 • Przebudowa / remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr 112473E na odcinku Zagacie, Góry Mokre, Józefów
 • Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Nosalewice - Budy Nosalewickie
 • Przebudowa drogi w miejscowości Nosalewice
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy
 • Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowę ulic: Majowa, Lipowa, Majowa Góra
 • Odbudowa mostu przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy

Turystyka:

 • Wykonanie ogrodzenia terenu po stronie południowo-zachodniej i północno-wschodniej zbiornika wodnego w Przedborzu
 • Wykup gruntu pod rozbudowę zbiornika wodengo
 • Budowa boisk oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi Góry Mokre

Administracja publiczna:

 • Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa:

 • Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie części nieruchomości przy budynku OSP w Józefowie Starym

Oświata:

 • Przeprowadzenie robót budowlano-wykończeniowych i zakup wyposażenia pracowni lekcyjnych w nowowybudowanym budynku Gimnazjum w Przedborzu

Ochrona zdrowia:

 • Modernizacja pokrycia dachu budynku SPZOZ w Przedborzu

Ośrodki wsparcia:

 • Opracowanie projektu wykonawczego instalacji SAP dla budynku ŚDS w miejscowości Gaj

 • Realizacja zaleceń p.poż. - etap I w Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Gaj 1

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Kanalizacja:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starej

Kultura:

 • Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu
 • Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Przyłanki

Oświetlenie:

 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ulic: Wierzbowskiej, Radomszczańskiej i Słonecznej