Nazwa zadania

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV fi110mm
o długości L~152,00m, biegnącej równolegle do istniejącej sieci fi100mm z rur azbestowo-cementowych.

Harmonogram prac

W ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i ulicy Warszawskiej w Przedborzu o łącznej długości 152 mb. Sieć wodociągowa w ulicach Warszawskiej i Spółdzielczej w miejscowości Przedbórz, przebiega przez działki nr ew.: 79, 91, 52/2, 74/12 obręb 6 m. Przedbórz. Zakres zadania obejmował rozprowadzenie sieci wodociągowej z PCV równolegle do istniejącej sieci z rur azbestowo-cementowych oraz włączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci poprzez nawiertki i zasuwy. Po zmianie zasilania przyłączy z AC na PCV rurociągi AC zostały wyłączone. Wodociąg wykonany zostanie przy użyciu rur PCVØ110mm PN10.

Stan zaawansowania

Zadanie w trakcie realizacji .

Wartość całkowita

91 421,31

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Uwagi

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi – środki pochodzące z umorzenia pożyczki w kwocie 77 060,00 zł

logo WFOSiGW w Lodzi

 

 

 

Nazwa zadania

Od Kazimierza Wielkiego do kugla przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne i kulinarne gminy Przedbórz

Zakres rzeczowy

Zorganizowanie imprezy, na którą składał się program sportowo – rekreacyjny, blok sportowo – artystyczny, blok rycerski (pokaz konny Bractw Rycerskich oraz Drużyny Rycerskiej Zamku Królewskiego w Chęcinach), konkurs kuglowy "Kugiel z Przedborza jest najlepszy", konkurs historyczny. Odbyły się także warsztaty historyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Harmonogram prac

05-06.2011 r. - warsztaty historyczne
25-26.06.2011 r. - obchody imprezy

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone

Wartość całkowita

55.408,32 zł

Uwagi

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "413 – Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" w zakresie: "Małe projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego.

 

 

 

Nazwa zadania

Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice

Zakres rzeczowy

Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie zasad profesjonalnej obsługi klienta, zwiększenie przejrzystości polityki informacyjnej poprzez aktualizowanie opisu usług dostępnych w BIPie oraz
podniesienie kompetencji 41 pracowników.

Harmonogram prac

08.2011 r. - podpisanie umowy na realizację zadania
09.2012 r. - zakończenie zadania

Stan zaawansowania

Projekt zakończony

Wartość całkowita

408.863,52 zł
Generalny wykonawca Konsorcjum Firm "TOP EDUCATION" Sobiesław Sowa i "AS" Agnieszka Krzyżaniak

Uwagi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 "Wzomcnienie potencjału administracji samorządowej" w kwocie 347.533,99 zł

 

 

Nazwa zadania

Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Przedbórz

Zakres rzeczowy

Wprowadzenie w dwóch szkołach na terenie gminy: Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych  standardów I, II, III zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania...". W ramach Standardu I powstały zespoły nauczycieli odpowiedzialne za badanie i analizowanie potrzeb uczniów klas I-III. Na tej podstawie opracowano i zmodyfikowano programy nauczania, które następnie wprowadzono w życie, spełniając zarazem standard II. Zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb uczniów oraz stosowanymi programami nauczania nauczyciele podjęli doskonalenie zawodowe, realizując tym samym standard III.

Harmonogram prac

I.2012 r.-II.2013 r. - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Przedborzu
I.2012 r.-II.2013 r. - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych

Stan zaawansowania

Zadanie w trakcie realizacji

Wartość całkowita

103.887,90 zł

Uwagi

Zadanie współfianasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 88.304,72 oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 15.583,18 zł.

 

 

Nazwa zadania

Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów

Zakres rzeczowy

Inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Dn 63 o długości 586,80 mb.

Harmonogram prac

03.2012 r. - rozpoczęcie realizacji zadania
10.2012 r. - zakończenie realizacji zadania

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone

Wartość całkowita

143 339,25 zł

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Uwagi

ZADANIE ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

wfosigw

 

Zdjęcia z budowy:

 

 

Nazwa zadania

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum)

Zakres rzeczowy

Na realizację zadania składają się dwa etapy.
Etap I:
- poprawa infrastruktury przestrzeni publicznej historycznego centrum miasta poprzez przebudowę i remont ul. Spółdzielczej, ul. Warszawskiej i ul. Rynek
- wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej
- przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko
- montaż na zbiorniku wodnym systemu do filtracji – fontanny pływającej
- montaż zjeżdżalni przy zbiorniku wodnym o długości ślizgu 60 m z pełną automatyką
- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej i wym. 33m x 66m
Etap II:
- stworzenie sali komputerowej ogólnodostępnej poprzez zakup czterech zestawów komuterowych wraz z osprzętem, tj. skanerem, drukarką i kopiarką oraz z dostępem do sieci Internet
- opracowanie strony internetowej i wydruk folderu
- nasadzenia roślin

Harmonogram prac

12.2011 r. - rozpoczęcie realizacji etapu I
08.2012 r. -  zakończenie realizacji etapu I
04.2013 r. - planowane rozpoczęcie realizacji etapu II
09.2013 r. - planowane zakończenie realizacji etapu II

Stan zaawansowania

Wykonano cały zakres rzeczowy etapu I

Wartość całkowita

1 026 226,00 zł

Generalny wykonawca

Boisko do piłki nożnej: Zakład Wodno – Melioracyjny S. C. inż. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik.
Przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko: Zakład Wodno – Melioracyjny S. C. inż. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik.
Budowa zjeżdzalni wodnej i montaż fontanny pływającej – Firma MAZUR Piotr Mazur

Uwagi

Inwestycja finansowana przy udziale  środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 

Zdjęcia:

 

 logotypy mdk

Nazwa zadania

Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej

Zakres rzeczowy

W ramach przedmiotowego zadania :
Rozbudowano  obiekt wraz ze zmianą elewacji o stylizowane arkady na wzór istniejących przy budynkach wokół rynku, wybudowano taras, przebudowano pomieszczenia na piętrze budynku, wyremontowano pomieszczenia w budynku, wyremontowano instalację elektryczną w budynku, wyremontowano i zakupiono  technologię dotyczącą sceny nagłośnienia, oświetleni), wyremontowano wentylację w budynku, wykonano  iluminację budynku, dostarczono  scenę zewnętrzną.

Harmonogram prac

Z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy z pierwotnym Wykonawcą robót, ( niewywiązanie się z terminu umowy) konieczne stało się wyłonienie nowego Wykonawcy , którym jest Firma SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sucharskiego 49. Radomsko. W dniu 8 lipca nowy wykonawca podpisał umowę i rozpoczął prace dotyczące zakończenia przebudowy.

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone.

Wartość całkowita

2 063 533,99 zł

Generalny wykonawca

SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sucharskiego 49. Radomsko

Uwagi

Zadanie finansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, działania V.4. Infrastruktura kultury oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

1 tablica mdk m

 

logo WFOSiGW w Lodzi

 

 

Zdjęcia z budowy:

 

 

 

Nazwa zadania

Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III

Zakres rzeczowy

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w celu stworzenia odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców miasta i gminy poprzez urządzenie zbiornika wodnego dla aktywnego wypoczynku oraz wyznaczenie terenu na lokalizację obiektów bazy noclegowej wraz z zapleczem sanitarnym i bazą towarzyszącą.

Szczegółowy zakres etapu III obejmował:

- budowę ciągu pieszego na terenie pola caravaningowego, namiotowego oraz dookoła ich terenu z kostki brukowej

- budowę linii energetycznej oświetlenia terenu wraz z ustawieniem 15 słupów oświetleniowych i 1 do monitoringu

- budowę parkingu z placem manewrowym o nawierzchni asfaltowej

- budowę linii energetycznej zasilającej w energię elektryczną pola caravaningowe

- roboty budowlane adaptacyjno-wykończeniowe budynku pawilonu sanitarnego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej

- roboty budowlane adaptacyjno-wykończeniowe budynku recepcji w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej

- dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw po stronie południowo-zachodniej

- dostawę i montaż pomostu rekreacyjnego

- zieleń urządzoną

- budowę pola do gry w mini golfa

Harmonogram prac

03.2012 r. - wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót

05.2012 r. - planowane zakończenie robót

06.2012 r. - zakończenie robót

Stan zaawansowania

Zakończono prace budowlane.

Wartość całkowita

879 000,00 zł, w tym:

PROW: 450 000,00 zł,

Wkład własny: 429 000,00 zł

Generalny wykonawca

Firma Usługowo-Budowlana Jacek Ciapała, Mobino Sp. z o. o.

Uwagi

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 

Zdjęcia z budowy:

 


Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV – 2012 r.

Zakres rzeczowy

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem zlewnię miejscowości Przedbórz. Na tym terenie ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Do tłoczni z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjnym. Wszystkie nowe odcinki zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej doprowadzone są grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na duży zakres inwestycję podzielono na zadania:
- etap I cz. II – ul.: Piotrkowska, Korycińska, Majowa, Konopnickiej o łącznej długości 1 790 mb;
- etap II cz. I – ul.: Krakowska, Kościelna, Cmentarna, Browarna, Stroma, Prześcianki, Zachodnia o łącznej długości     2 006,63 mb;
- etap II cz. II – ul.: Kielecka o łącznej długości 746 mb;
- etap II cz. III – ul.: Częstochowska, Leśna, Poprzeczna, Radomszczańska, Słoneczna, Wiśniowa, Klonowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Nowa, Kwiatowa o łącznej długości 4 548 mb;
- etap II cz. IV – ul.: Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Spacerowa, Łazicka o łącznej długości 3 231,54 mb.

Harmonogram prac

2012 r. - etap I cz. II,  etap II cz. I, etap II cz. IV.
02.2012 r. - rozpoczęto prace budowlane dla etapu I cz. II oraz dla etapu II cz. I i IV.
07.2012 r. - zakończono budowę etapu I cz. II oraz etap II cz. I i IV o łącznej długości 7 028,17 m i wykonano 157 szt. przyłączy.
2013 r. - etap II cz. II,  etap II cz. III.

Stan zaawansowania

Zakończono prace budowlane.

Wartość całkowita

2 633 475,45 zł, w tym:
PROW: 1 585 046,61 zł
WFOŚiGW-pożyczka: 401 508,00 zł
WFOŚiGW-dotacja: 401 508,00 zł
Wkład własny: 245 412,84 zł 

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o. o. - etap I cz. II
PBH "ADMA"-bis Sp. J. - etap II cz. I i IV

Uwagi

Inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji.

 


Zdjęcia z budowy:

 

Nazwa zadania

Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Zakres modernizacji/remontu:

- odkopanie i usunięcie zewnętrznej warstwy humusu – odcinek o długości 400 mb na skarpie odpowietrznej

- uzupełnienie ubytków i zagęszczenie skarp wału

- ułożenie siatki stalowej zakotwionej po odpowietrznej stronie wału o łącznej powierzchni 600 m2

- dogęszczenie całej powierzchni skarpy i zawala po ponownym zahumusowaniu zagęszczarką wibracyjną o masie 600 kg na powierzchni 3200 m2

- obsiew trawą w celu wzmocnienia skarp wału o powierzchni 3200 m2

Harmonogram prac

04.2012 r. - przekaznie terenu budowy wykonawcy

05.2012 r. - zakończenie prac budowlanych

05.2012 r. - odbiór końcowy i przekazanie wału

Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona.

Wartość całkowita

38.767,34 zł

Generalny wykonawca

PIOŚiM "HYDROMEL" Sp. z o. o. w Końskich

Uwagi

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.169,00 zł