Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Wodociągi:

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wygwizdów
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Mojżeszowie
 • Budowa ujęcia wody w miejscowości Józefów

Drogi publiczne:

 • Przebudowa / remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr 112473E na odcinku Zagacie, Góry Mokre, Józefów
 • Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Nosalewice - Budy Nosalewickie
 • Przebudowa drogi w miejscowości Nosalewice
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy
 • Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowę ulic: Majowa, Lipowa, Majowa Góra
 • Odbudowa mostu przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy

Turystyka:

 • Wykonanie ogrodzenia terenu po stronie południowo-zachodniej i północno-wschodniej zbiornika wodnego w Przedborzu
 • Wykup gruntu pod rozbudowę zbiornika wodengo
 • Budowa boisk oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi Góry Mokre

Administracja publiczna:

 • Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa:

 • Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie części nieruchomości przy budynku OSP w Józefowie Starym

Oświata:

 • Przeprowadzenie robót budowlano-wykończeniowych i zakup wyposażenia pracowni lekcyjnych w nowowybudowanym budynku Gimnazjum w Przedborzu

Ochrona zdrowia:

 • Modernizacja pokrycia dachu budynku SPZOZ w Przedborzu

Ośrodki wsparcia:

 • Opracowanie projektu wykonawczego instalacji SAP dla budynku ŚDS w miejscowości Gaj

 • Realizacja zaleceń p.poż. - etap I w Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Gaj 1

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Kanalizacja:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starej

Kultura:

 • Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu
 • Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Przyłanki

Oświetlenie:

 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ulic: Wierzbowskiej, Radomszczańskiej i Słonecznej