Rolnictwo i łowiectwo:

Transport i łączność:

Turystyka:

 Administracja publiczna:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Oświata  i wychowanie:

Opieka społeczna:

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Kultura fizyczna i sport: