Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV (etap II w ramach PROW)

Zakres rzeczowy

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem zlewnię miejscowości Przedbórz. Na tym terenie ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Do tłoczni z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjnym. Wszystkie nowe odcinki zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej dprowadzone grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na duży zakres inwestcję podzielono na zadania. Wykonawca robót realizował zadanie  pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II części II i III – Zadanie Nr 1 i 2 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV”. W ramach przedmiotowych robót wykonano kanalizację sanitarną  w ul. Kieleckiej ( zadanie 1) oraz a ul. Częstochowskiej, Leśnej, Poprzecznej, Radomszczańskiej  Słonecznej, Wiśniowej, Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej, Nowej, Kwiatowej ( zadanie 2)

Harmonogram prac

2013 r. - etap II cz. II,  etap II cz. III
04.2013 – nastąpiło rozpoczęcie prac
08.2013 – nastąpiło zakończenie prac

Stan zaawansowania

Zakończono II etap budowy kanalizacji sanitarnej.

Wartość całkowita

1 719 245,60 zł
Środki unijne: 1 050 915,00 zł
Środki WFOŚiGW w Łodzi: 551 335,38 zł
Środki własne: 116 995,22zł

Generalny wykonawca

Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych

Uwagi

Inwestycja realizowana przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw

Zdjęcia:

Nazwa zadania

Budowa kortu do tenisa ziemnego przy budynku gimnazjum

Zakres rzeczowy

Stara płyta kortu będzie stanowić podbudowę dla nowej betonowej. Podstawową warstwę górną kortu stanowić będzie nawierzchnia polipropylenowa. Płyta kortu zostanie okrawężnikowana obrzeżem. Kort oprócz standardowego wyposażenia zostanie zabezpieczony siatkami zamocowanymi na budynku, które mają uniemożliwiać odbijanie się piłki o mur budynku i okna

Stan zaawansowania

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dokumentację techniczną.

Wartość wykonanych prac

6 888,00 zł

Wykonawca dokumentacji

Pracownia Projektów Budownictwa Lądowego, Marek Rutkowski, ul. Wiślana 5b, 97-300 Piotrków Trybunalski

Uwagi

Zdjęcia

 

Nazwa zadania

Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz

Zakres rzeczowy

Adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Przyłanki.

Harmonogram prac

Listopad 2013 r. - opracowanie dokumentacji technicznej

Stan zaawansowania

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wartość całkowita

135 000,00 zł

Generalny wykonawca

Zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Uwagi

 -

Zdjęcia

Nazwa zadania

Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu przy Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Zakres rzeczowy

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu oraz dostarczenia i instalacji urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego – dodatkowe kamery i rejestrator wraz z konfiguracją, zaprogramowaniem urządzeń oraz przeszkoleniem personelu.

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość wykonanych prac

13 942,55 zł

Generalny wykonawca

ARTOM Artur Urbańczyk, ul. Grota Roweckiego 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

Uwagi

-

Nazwa zadania

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Rozbudowa oświetlenia ulicznego polegająca na budowie latarni i linii kablowej oraz przestawieniu jednej latarni przy budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Rynek w Przedborzu.

Stan zaawansowania

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wartość całkowita

12 000,00 zł

Generalny wykonawca

„SKB Sp. z o. o.” Spółka komandytowa, ul. Wedmanowej 12, 93-228 Łódź

Uwagi

Zdjęcia

 

Nazwa zadania

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo – jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Projektuje się montaż i ustawienie słupów latarni, montaż wysięgników i opraw sodowych, a także budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem połączeń w latarniach.

Stan zaawansowania

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo – jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej, rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej, modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu.

Wartość wykonanych prac

7 837,00 zł

Wykonawca dokumentacji

„PRO-OVER” Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne Jarosław Zarębski

Uwagi

Nazwa zadania

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras

Zakres rzeczowy

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia kablem ziemnym oraz ustawienie słupów stożkowych latarni oświetlenia ulicznego z oprawami sodowymi.

Stan zaawansowania

Opracowana została dokumentacja techniczno – budowlana na wykonanie przyłącza kablowego n/n do zasilania oświetlenia ulicznego w m. Taras gm. Przedbórz oraz wykonano elektroenergetyczne przyłącze kablowe.

Wartość wykonanych prac

1 553,11 zł

Wykonawca dokumentacji

„PRO-OVER” Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne, Jarosław Zarębski

Uwagi

Nazwa zadania

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej i Wierzbowskiej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z instalacją 2 sztuk latarni oświetleniowych.

Stan zaawansowania

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wartość całkowita

10 000,00 zł

Generalny wykonawca

P.H.U. ELEX Marzenna Włodarczyk, ul. Nowa 32

Uwagi

Zdjęcia

Nazwa zadania

Zakup i montaż automatycznego systemu powiadamiania o usterkach na telefon dla kotła typu Compact 100/150/200 w budynku po byłej bursie przy ul. Mostowej 37B

Zakres rzeczowy

W ramach zadania zakupiono i zamontowano system automatycznego powiadamiania o usterkach na telefon dla kotła typu Compact 100/150/200 w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37B.

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość całkowita

4 800,00 zł

Generalny wykonawca

RenCraft Spółka z o. o., ul. Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz

Uwagi

Nazwa zadania

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu

Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano następujące prace: montaż wykładziny PCV na I piętrze budynku, wymiana 2 szt. okien z siłownikami oraz ich obróbka płytkami ceramicznymi, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitu oraz wykonanie tynków dekoracyjnych w pomieszczeniu stołówki, wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kuchni, rozbudowa systemu monitoringu – montaż 3 szt. kamer.

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość wykonanych prac

24 400,00 zł

Generalny wykonawca

„Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu” Sp. z o. o., ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz

Uwagi