Drukuj
Odsłony: 3328

Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV (etap II w ramach PROW)

Zakres rzeczowy

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem zlewnię miejscowości Przedbórz. Na tym terenie ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Do tłoczni z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjnym. Wszystkie nowe odcinki zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej dprowadzone grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na duży zakres inwestcję podzielono na zadania. Wykonawca robót realizował zadanie  pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II części II i III – Zadanie Nr 1 i 2 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV”. W ramach przedmiotowych robót wykonano kanalizację sanitarną  w ul. Kieleckiej ( zadanie 1) oraz a ul. Częstochowskiej, Leśnej, Poprzecznej, Radomszczańskiej  Słonecznej, Wiśniowej, Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej, Nowej, Kwiatowej ( zadanie 2)

Harmonogram prac

2013 r. - etap II cz. II,  etap II cz. III
04.2013 – nastąpiło rozpoczęcie prac
08.2013 – nastąpiło zakończenie prac

Stan zaawansowania

Zakończono II etap budowy kanalizacji sanitarnej.

Wartość całkowita

1 719 245,60 zł
Środki unijne: 1 050 915,00 zł
Środki WFOŚiGW w Łodzi: 551 335,38 zł
Środki własne: 116 995,22zł

Generalny wykonawca

Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych

Uwagi

Inwestycja realizowana przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw

Zdjęcia: