Nazwa zadania

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla

Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji   jest przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla

Harmonogram prac

W ramach powyższego zadania wykonano :

w roku 2013:

- dokumentację   techniczną,

- podbudowę z tłucznia o śr. gr. 15 cm,

- skropienie podbudowy emulsją i układanie warstwy ścieralnej,

- pobocze z gruntu odsypanego,

Stan zaawansowania

Zadanie zrealizowane

Wartość całkowita

148 436,86 zł

Budżet gminy: 115 016,86 zł

Dotacja: 33 420,00zł

Generalny wykonawca

„DROMOST” Spółka Jawna, J. Łaska, M. Łaska M Łaska- Maćkowiak, Lipie 12b, 97 – 500 Radomsko

Uwagi

Zadanie zrealizowane z udziałem środków budżetu Województwa Łódzkiego

Zdjęcia