Nazwa zadania

Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Zakres rzeczowy

Udzielono dotacji celowych dla 8 właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Przedbórz na inwestycje dotyczące unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. W ramach zadania unieszkodliwiono 16,234 Mg odpadów zawierających azbest na Składowisku Odpadów Niebezpiecznych w Płoszowie, gm. Radomsko. Zakres prac obejmował demontaż płyt falistych azbestowo-cementowych z jednego budynku mieszkalnego przy ul. Starej w Przedborzu, a także, w odniesieniu do wszystkich nieruchomości, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Lata realizacji

2014

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość całkowita

9 287,72 zł

Generalny wykonawca

RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

Uwagi

Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

logo

Informacja

 

Nazwa zadania

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz

Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji   był zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz

Stan zaawansowania

Zadanie zrealizowane

Wartość całkowita

144 347,50 zł

Budżet gminy: 64 347,50 zł

Dotacja PFRON : 80 000,00 zł

Generalny wykonawca

WĄTARSKI Sp. z o.o., ul. Toruńska 169, 87 – 800 Włocławek

Uwagi

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

Zdjęcia

Rolnictwo i łowiectwo

 • Zaopatrzenie w wodę miejscowosci Józefów k/Gór Mokrych - rozbudowa sieci wodociągowej

Transport i łączność

 • Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E  i 3914 E w Górach Mokrych
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy
 • Przebudowa drogi gminnej  - ul. Browarna
 • Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic:  Majowa i Majowa Góra
 • Budowa odcinka drogi  gminnej ul. Klonowa  w Przedborzu
 • Przebudowa drogi dojazowdej do pól w miejscowosci Miejskie Pola

Turystyka

 • Budowa wału dzielącego zbiornik  górny Zalewu  w Przedborzu na dwie części

Administracja publiczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Budowa  ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika
 • Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwianie odpadów zawierajacych azbest
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras
 • Rozbudowa  oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo-jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Wojciechów
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzostek
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III  - Wola Przedborska
 • Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz -  ul. Trytwa oraz  ul. Stodolniana

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz
 • Rewiatlizacja zabytkowego parku  przy ul. Trytwa w Przedborzu

Kultura fizyczna i sport

 • Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na stworzenie zaplecza rekreacyjno - sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gminy Przedbórz poprzez realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą oraz ciągami pieszo - jezdnymi i miejscami parkingowymi"