Nazwa zadania Zakup traktora kosiarki
Zakres rzeczowy

Zakupiono traktorek kosiarkę Husqvarna model CTH 180XP wraz z przyczepką i lemieszem do odśnieżania

Harmonogram prac

07.2009 - zakup traktorka

Stan zaawansowania Zakończono
Wartość całkowita 5 558,91 zł
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Brak

 

Nazwa zadania Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego powiatowego magazynu do spraw zarządzania kryzysowgo
Zakres rzeczowy

Dotację w wysokości 11.761,50 zł przyznano na podstawie Uchwały Nr XLV/270/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego – powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji określono w umowie Nr PM/2/2009 zawartej w dniu 1 października 2009r. roku pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Przedbórz.

Dla potrzeb magazynu zakupiono m.in.:
- plandeki ciężkie 12 x 12m,
- linki mocujące 10m,
- plandeki lekkie 8 x 10m,
- megafony przenośne,
- znaki drogowe,
- węże tłoczne,
- latarki,
- kamizelki,
- podpory stabilizujące,
- zestawy medyczne,
- agregaty oświetleniowe z masztami.

Harmonogram prac

08.2009 - podjęcie Uchwały o dofinansowaniu
10.2009 - zawarcie umowy o udzielenie dotacji
12.2009 - przekazanie dotacji
12.2009 - rozliczenie udzielonej dotacji

Stan zaawansowania Rozliczono udzieloną dotację.
Wartość całkowita 167 137,19 zł z czego środki pomocy finansowej z miast i gmin powiatu radomszczańskiego stanowiły łącznie 126 127,50 zł.
Generalny dostawca MARABUT Sp. z o.o. Czerników
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Brak

 

Nazwa zadania Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Przedborzu
Zakres rzeczowy

Dofinansowano remont budynku Komisariatu Policji w Przedborzu. Dotację w wysokości 20.000,00 zł przyznano na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Przedbórz a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi z dnia 10.08.2009r. w związku z Uchwałą Nr XLII/257/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 czerwca 2009roku w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2009.

Harmonogram prac

06.2009 - podjęcie Uchwały o dofinansowaniu
08.2009 - zawarcie umowy o udzielenie dotacji
12.2009 - przekazanie dotacji
12.2009 - rozliczenie udzielonej dotacji

Stan zaawansowania Rozliczono udzieloną dotację.
Wartość całkowita 249.182,45 zł brutto z czego środki pomocy finansowej gminy Przedbórz stanowiły 20.000,00 zł
Generalny wykonawca SZYMBUD Kruszyna
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Brak

 

Nazwa zadania Oznakowanie szlaków rowerowych
Zakres rzeczowy

Planując docelowe kierunki tras rowerowych tj. ich przebiegi, ustalono aby pokrywały się one w części z głównymi ciągami komunikacyjnymi gminy o niskich parametrach technicznych (drogi lokalne i gminne). Wyznaczone trasy mają za zadanie udostępniać w sposób zorganizowany i atrakcyjny, tereny leśne dla ruchu rowerowego z możliwością dojazdu do miejscowości gminnych.

W pierwszym etapie realizacji, zaprojektowano na terenie gminy cztery podstawowe ciągi tras komunikacji rowerowej o łącznej długości 63 km.
Są to szlaki:

- Szlak rowerowy "Biały Brzeg" długości 3,7 km

- Szlak rowerowy “Góry Przedborskie” długości 29,0 km

- Szlak rowerowy “Taras” długości 24,4 km

- Szlak rowerowy “Miejskie Pola” długości 5,9 km

Harmonogram prac

2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
2010 - oznakowanie tras 

Stan zaawansowania Oznakowano szlaki rowerowe.
Wartość całkowita 11.618,88 zł
Generalny wykonawca We własnym zakresie
Tablica Informacyjna

Zobacz tabicę informacyjną

Zdjęcia

 

 

 

Nazwa zadania Remont chodnika przy ul. Częstochowskiej
Zakres rzeczowy

Remont chodnika przy ul. Częstochowskiej w ramach porozumienia z Powiatem Radomszczańskim.

Dotychczas przeprowadzony zakres prac obejmuje:
- montaż krawężnika na ławie betonowej      - 106,50 mb
- ułożenie kostki betonowej o gr. 6cm szara - 190,00m2
- ułożenie kostki betonowej o gr. 8 cm kolor - 40,00m2
- montaż obrzeża                                       - 98,00 mb

Harmonogram prac 07.2009 - zlecenie wykonania prac
09.2009 - rozpoczęcie robót
10.2009 - zakończenie remontu
Stan zaawansowania Remont został zakończony
Wartość całkowita 14.260,00 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Brak

Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych
Zakres rzeczowy

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych posiada następujące parametry techniczne:
- Konstrukcja/technologia budynku: tradycyjna - murowany
- Liczba kondygnacji: 3,2 i 1 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony
- Lata budowy: 1982 - 1986
- Kubatura budynku: 9801,62 m3
- Powierzchnia netto budynku 2582,3 m2
- Liczba osób użytkujących budynek: 173 uczniów, 40 wychowanków bursy,
20 wychowanków schroniska
- Sposób przygotowania ciepłej wody: w lokalnej kotłowni opalanej koksem
- Rodzaj systemu ogrzewania budynku: instalacja c.o. zasilana z
własnej kotłowni opalanej koksem, zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:
1. Wymiana pozostałych okien na okna z szybami energooszczędnymi
2. Wymiana pozostałych drzwi wejściowych
3. Docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych metodą lekką mokrą z 12 cm warstwą styropianu
4. Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych metodą lekką mokrą z 12 cm warstwą styropianu
5. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 15 cm wdmuchniętym w przestrzeń wentylowaną stropodachu wraz z wykonaniem jego nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
6. Modernizacja instalacji c.o. uwzględniająca wykonanie nowej niskopojemnościowej instalacji c.o. wyposażonej w grzejniki konwekcyjne i przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami.
7. Nowe źródło ciepła w postaci nowej, ekologicznej, wysokosprawnej kotłowni opalanej biomasą wyposażonej w automatykę procesu spalania.

Harmonogram prac Warunkiem dalszej realizacji inwestycji jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowych
Stan zaawansowania Opracowano audyt energetyczny
Wartość całkowita 1.216.873,00 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

brak

Zdjęcia

brak

Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap II
Zakres rzeczowy

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem zlewnię miejscowości Przedbórz. Na terenie objętym opracowaniem ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Zaprojektowanych zostało 6 tłoczni ścieków, do których z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjnym. W przypadkach koniecznych nastąpiły wejścia w pas drogowy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz dróg gminnych. Trasa kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych przebiega równieS przez tereny prywatne.

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PP X-Stream 200mm i 150mm o sztywności obwodowej SN8 ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku o 50% przy zachowaniu pełnej szczelności (wg wymagań PN-EN 476), kanalizację ciśnieniową z rur PE100 d = 110mm SDR17. Przy przejściach przez drogi zarówno w systemie grawitacyjnym jak i systemie
tłocznym zaprojektowano rury stalowe przewiertowe.
Projektowana sieć kanalizacyjna posiada następujące parametry techniczne:
- całkowita długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych L = 9009 m;
- całkowita długość rurociągów tłocznych L = 705m;
Ulica Radomszczańska, Częstochowska, Słoneczna, Leśna:
- długość kanału o 200mm SN8 L = 3637 m;
- długość kanału o 150mm SN8 L = 758 m;
- długość rurociągu tłocznego PE100 SDR17 d=110mm L = 153 m;
- liczba przykanalików 150 szt.
Ulica Krakowska, Kościelna:
- długość kanału o 200mm SN8 L = 1649 m;
- długość kanału o 150mm SN8 L = 245 m;
- długość rurociągu tłocznego PE100 SDR17 d=110mm L = 112 m;
- liczba przykanalików 53 szt.
Ulica Konecka, Żarnowska, Cegielniana:
- długość kanału o 200mm SN8 L = 2507 m;
- długość kanału o 150mm SN8 L = 213 m;
- długość rurociągu tłocznego PE100 SDR17 d=110mm L = 440 m;
- liczba przykanalików 35 szt.

Zastosowano trójniki PP 200/150. Przy zmianach kierunków rurociągów tłocznych zaprojektowano łuki PE100 SDR17 zgrzewane elektrooporowo.

Włączenie kanałów przyłączeniowych do sieci zaprojektowano poprzez trójniki i studnie przyłączeniowe PP 425. Kanały przyłączeniowe PVC160 doprowadzone zostaną do granic posesji zabudowanych i zakończone korkiem.

Harmonogram prac w opracowaniu
Stan zaawansowania Uzyskano większość pozwoleń i uzgodnień
Wartość całkowita 8.047.800,00 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

brak

Zdjęcia

brak

Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część II
Zakres rzeczowy

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część I. Na terenie objętym opracowaniem ze względu na korzystną rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjnej. Projektowana sieć zbiera ścieki z gospodarstw z lokalizowanych wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, Korycińskiej, Majowej i Konopnickiej w Przedborzu. Projektowana sieć kanalizacyjna łączy się z istniejącą kanalizacją sanitarną, gdzie dopływać będą ścieki z nowo zaprojektowanej sieci. Trasa kanałów grawitacyjnych przebiega w większości w pasach dróg gminnych i wojewódzkich, co zostało uzgodnione z zarządcami dróg.

Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur PVC 200mm; PVC 160mm o klasie SN8 i SN4. Projektowany kanał grawitacyjny posiada następujące parametry techniczne:
- całkowita długość kanałów sieciowych grawitacyjnych L = 1456m;
- całkowita długość kanałów przyłączeniowych L = 325m;

Włączenie kanałów przyłączeniowych do sieci zaprojektowano poprzez trójniki i studnie przyłączeniowe PP 425. Kanały przyłączeniowe PVC160 doprowadzone zostaną do granic posesji zabudowanych i zakończone korkiem. Przewidziano możliwość włączenia 61 posesji.

Harmonogram prac 04-08.2007 - opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji
10.2007-12.2008 - opracowywanie dokumentacji technicznej
10.2010 - rozpoczęcie budowy
Stan zaawansowania Uzyskano pozwolenie na budowę
Wartość całkowita 1.098.000,00 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

brak

Zdjęcia

brak

Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część III
Zakres rzeczowy

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część III. Na terenie objętym opracowaniem ze względu na korzystną rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjnej. Projektowana sieć zbiera ścieki z gospodarstw z lokalizowanych wzdłuż ulicy Turystycznej w Przedborzu. Projektowana sieć kanalizacyjna łączy się z istniejącą kanalizacją sanitarną, gdzie dopływać będą ścieki z nowo zaprojektowanej sieci. Trasa kanału grawitacyjnego przebiega w pasie drogowym drogi gminnej.

Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną  z rur PVC200mm x 5,9mm.
Kanał grawitacyjny posiada następujące parametry techniczne:
- całkowita długość kanałów sieciowych grawitacyjnych L = 484,0m;
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000mm – 14 kpl.

Harmonogram prac 12.2008 - opracowywanie dokumentacji technicznej
05.2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
09.2009 - uzysaknie dofinansowania z UE
02.2010 - wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
03.2010 - rozpoczęcie budowy
06.2010 - przekazanie do eksploatacji
Stan zaawansowania Wyłoniono wykonawcę robót
Wartość całkowita 140.119,61 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z środków Unii Europejskiej

Zdjęcia

Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część I
Zakres rzeczowy

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część I. Na terenie objętym opracowaniem ze względu na korzystną rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjnej. Projektowana sieć zbiera ścieki z gospodarstw z lokalizowanych wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, Majowej Góry, Lipowej w Przedborzu. Projektowana sieć kanalizacyjna łączy się z istniejącą kanalizacją sanitarną, gdzie dopływać będą ścieki z nowo zaprojektowanej sieci. Trasa kanałów grawitacyjnych przebiega w większości w pasach dróg gminnych i wojewódzkich, co zostało uzgodnione z zarządcą drogi

Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur PVC 200mm; PVC 160mm o klasie SN8 i SN4. Projektowany kanał grawitacyjny posiada następujące parametry techniczne:
- całkowita długość kanałów sieciowych grawitacyjnych L = 1378m;
- całkowita długość kanałów przyłączeniowych L = 241m;

Włączenie kanałów przyłączeniowych do sieci zaprojektowano poprzez trójniki i studnie przyłączeniowe PP 425. Kanały przyłączeniowe PVC160 doprowadzone zostaną do granic posesji zabudowanych i zakończone korkiem. Przewidziano możliwość włączenia 46 posesji.

Harmonogram prac 04-08.2007 - opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji
10.2007-12.2008 - opracowywanie dokumentacji technicznej
02.2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
09.2009 - uzysaknie dofinansowania z UE
02.2010 - wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
03.2010 - rozpoczęcie budowy
08.2010 - przekazanie do eksploatacji
Stan zaawansowania Rozpoczęto roboty budowlane.
Wartość całkowita 451.389,07 zł
Generalny wykonawca ZIBT Edward Józefiak - Kleszczów
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z środków Unii Europejskiej

Zdjęcia