niedziela, maj 24, 2020
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


Podstawa prawna:


art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617).

 


Wymagane dokumenty


- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

 

Załączniki:

  1. wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD),

  2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,

  3. zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

  4. potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

  5. tytuł prawny władania nieruchomością (stosowny dokument lub umowa).

 


Druki do pobrania


wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:

Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

- za pośrednictwem poczty:

Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz,

ul. Mostowa 29

- drogą elektroniczną:
więcej...


Wymagane opłaty


opłata skarbowa – 107 zł za wydanie zezwolenia

Wpłat można dokonać:
- na konto:
Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
nr r-ku: 66898800010000001228740001

- w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 


Termin rozpatrzenia sprawy


- 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów,
- 2 miesiące w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.


Tryb odwoławczy


Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi


Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617),
- Uchwale Rady Miejskiej w Przedborzu nr XIII/78/07 z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr.337, poz. 3029 ze zm.),
- Uchwale nr XLIX/298/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr 373, poz. 3147).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

Transmisja obrad Rady Miejskiej

Rozkład jazdy autobusów

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

 

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre”

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem