niedziela, maj 24, 2020
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

 

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).

 


Wymagane dokumenty


1.    wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podpisany przez stronę lub pełnomocnika;
2.    wymagane załączniki:
- pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267) dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo,
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
- karta informacyjna przedsięwzięcia (w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2), w 3 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne;
- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów;
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 


Druki do pobrania


- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pdf)

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (doc)

- karta informacyjna przedsięwzięcia (pdf)

- karta informacyjna przedsięwzięcia (doc)

 


 

Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski 
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29

- drogą elektroniczną:
więcej...

 


Wymagane opłaty


We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł,
- decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 105 zł
- pełnomocnictwo - 17 zł.

Wpłat można dokonać:
- na konto:
Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
nr rachunku: 66 8988 0001 0000 0012 2874 0001

- w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środwiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku.

 


Termin rozpatrzenia sprawy


- do dwóch miesięcy

 


Tryb odwoławczy


Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


Uwagi


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

Transmisja obrad Rady Miejskiej

Rozkład jazdy autobusów

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

 

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre”

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem