niedziela, maj 24, 2020
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

Podstawa prawna
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).


Wymagane dokumenty
pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wraz z określeniem:
•    podmiotu (imię i nazwisko lub nazwa) ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie;

•    danych teleadresowych wnioskodawcy;
•    przedmiotu wniosku;
•    sposobu lub formy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.


Druki do pobrania
 formularz wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (doc)

 formularz wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (pdf)


Sposób i miejsce składania dokumentów
- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski w Przedborzu
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29


Informacje na temat opłat
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Naliczenie i uiszczenie opłat za  udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie   (w szczególności za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie) następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).
Nie pobiera się opłat jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów
- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
 - za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin załatwienia sprawy
    W dniu złożenia wniosku udostępnia się:
1. dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych danych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
2. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.
 

W pozostałych przypadkach udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania termin udostępnienia może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

 


Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi

brak

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

Transmisja obrad Rady Miejskiej

Rozkład jazdy autobusów

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

 

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre”

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem