Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że w związku z obowiązkiem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w następujących terminach:

•    za styczeń i luty - do dnia 10 lutego 2016 r.
•    za marzec i kwiecień - do dnia 10 kwietnia 2016 r.
•    za maj i czerwiec - do dnia 10 czerwca 2016 r.
•    za lipiec i sierpień - do dnia 10 sierpnia 2016 r.
•    za wrzesień i październik - do dnia 10 października 2016 r.
•    za listopad i grudzień - do dnia 10 grudnia 2016 r.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Przedbórz nr 66 8988 0001 0000 0012 2874 0001 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Prosimy o terminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Brak terminowej wpłaty będzie skutkować w pierwszej kolejności wystawieniem upomnienia, a w przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia - wystawieniem tytułu wykonawczego do właściwego urzędu skarbowego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (np. urodzenie dziecka, zgon, zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych).

Zgodnie z uchwałą nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r., miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która pozostaje bez zmian i wynosi:
1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) na terenie miejskim – 6,00 zł miesięcznie od osoby
b) na terenie wiejskim – 5,50 zł miesięcznie od osoby
2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) na terenie miejskim – 12,00 zł miesięcznie od osoby
b) na terenie wiejskim – 11,00 zł miesięcznie od osoby.

Informacja