Informujemy, że od miesiąca lutego 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 stycznia 2020 r. ustalono:

1) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w wysokości:

a) na terenie miejskim - 22,00 zł miesięcznie,

b) na terenie wiejskim - 20,00 zł miesięcznie;

2) stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

a) na terenie miejskim - 44,00 zł miesięcznie,

b) na terenie wiejskim - 40,00 miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 cyt. ustawy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać każdorazowo bez wezwania, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności, tj. za styczeń i luty - do 10 lutego, za marzec i kwiecień - do 10 kwietnia, za maj i czerwiec - do 10 czerwca, za lipiec i sierpień - do 10 sierpnia, za wrzesień i październik - do 10 października, za listopad i grudzień - do 10 grudnia danego roku, przelewem na rachunek bankowy Gminy Przedbórz nr 29 8988 0001 0000 0012 2874 0376, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.