Informuję , że od miesiąca listopada 2020 r. obowiązuje jednolita stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim:

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości - 22,00 zł miesięcznie,

2) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości - 44,00 zł miesięcznie,

Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 cyt. ustawy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać każdorazowo bez wezwania, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności, tj. za styczeń i luty - do 10 lutego, za marzec i kwiecień - do 10 kwietnia, za maj i czerwiec - do 10 czerwca, za lipiec i sierpień - do 10 sierpnia, za wrzesień i październik - do 10 października, za listopad i grudzień - do 10 grudnia danego roku, przelewem na rachunek bankowy Gminy Przedbórz nr 29 8988 0001 0000 0012 2874 0376, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Do pobrania:

wersja pdf