Pobierz video jako MP4, WebM


 

czyte powietrze logo

Co zrobić, aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

 

W trosce o zdrowie, klimat i środowisko w Urzędzie Miejskim w Przedborzu działa Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na:

 • Audyt energetyczny, który umożliwi uzyskanie kompletnej informacji o potrzebach budynku i pozwoli najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze źródło ciepła i uzyskać maksymalną dotację, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie

 • Ocieplenie ścian, stropu, podłogi

 • Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej

 • Wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe

 • Instalację CO i CWU

 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

 • Mikroinstalację fotowoltaiczną

Gminny konsultant udziela mieszkańcom informacji o zasadach programu oraz wspiera przy składaniu wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.
Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta, powinien umówić się telefonicznie na spotkanie. Po przygotowaniu wniosku pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjny:

 1. Zadzwoń pod numer telefonu: 44 781 22 61 wew. 14 i umów się na osobiste spotkanie z gminnym konsultantem lub wypełnienie wniosku online.

 2. Przygotuj dane niezbędne do wypełnienia wniosku (lista znajduje się poniżej).

 3. Gminny konsultant pomoże w przygotowaniu wniosku.

 4. Wniosek zostanie przekazany przez Urząd Miejski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otrzymasz informację o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji.

Program dedykowany jest dla Beneficjentów będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W programie Beneficjentów podzielono na trzy grupy intensywności dofinansowania:

 • poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł

 • poziom podwyższony – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym

  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • poziom najwyższy – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany
  w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust.10 g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

Lista informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

I. DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

 • dane osobowe wnioskodawcy, w tym nr PESEL,

 • adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu,

 • dane osobowe współmałżonka oraz współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy),

 • dokładny adres, numer księgi wieczystej (w systemie numeracji PT1R/…) oraz numer

działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta - dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku),

 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 we wniosku deklaruje się przedział czasowy powstania budynku),

 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2),

 • dokładna wartość dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT),

 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego),

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku),

 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Przedbórz jest to Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu ul. Pocztowa 30, 97-570 Przedbórz) nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku uprawnienia do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania).

   

II. DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

1. W zakresie wymiany źródła ciepła:

 • rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego,

 • jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet oraz zgazowane drewno - informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign),

 • informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania (w tym kolektory słoneczne)
  i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

2. W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – czy będą ocieplane?

3. W zakresie wymiany okien/drzwi – czy będą wymieniane?

4. Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

5. Informację czy wnioskuje się o kompleksową termomodernizację budynku / lokalu mieszkalnego w rozumieniu Programu. Oświadczając, iż:

1) Wraz z wnioskiem o płatność złożę sporządzony na obowiązującym wzorze Dokument podsumowujący audyt energetyczny przeprowadzony dla budynku / lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem;

2) W wyniku przeprowadzenia kompleksowej temomodernizacji osiągnięty zostanie co najmniej jeden wskaźnik:

a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh(m2*rok) lub

b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3) Zrealizowany zostanie w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2 powyżej, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 

Jeśli wnioskodawcą jest osoba pozostająca w związku małżeńskim współmałżonek musi wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia podpisując stosowne oświadczenia (właściwa część wniosku o dofinansowanie).

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie osoba posiadająca prawo własności budynku. Jeśli własność budynku pozostaje w rękach kilku współwłaścicieli wszyscy oni muszą wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia podpisując stosowne oświadczenia (właściwa część wniosku o dofinansowanie).

 

Rozliczenie dotacji i wypłata środków

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Łodzi.

Aby wypełnić wniosek o płatność, należy umówić się na spotkanie z gminnym konsultantem w Urzędzie Miejskim
w Przedborzu. Konsultantowi należy dostarczyć faktury oraz dokumenty do rozliczenia. Na ich podstawie zostanie wypełniony dla mieszkańca wniosek o płatność.

Pracownik Urzędu pomaga mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji
w ramach programu Czyste Powietrze.

 

Więcej informacji