logo.ppwow

 

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PPWOW – 1/09


PPWOW – 1/09


W oparciu o procedurę CPP (ang. Community Participation In Procurement – udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl/ i na stronach internetowych gminy Przedbórz: www.umprzedborz.com.pl oraz www.przedborz.bipst.pl oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 3 z dnia 6 stycznia 2009 roku, Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że w wyniku oceny złożonych ofert na:

Zaproszenie do składania, tj.

Część I - Prowadzenie cyklu zajęć w nowo uruchomionej świetlicy integracyjnej w Przedborzu i świetlicy środowiskowej w Górach Mokrych wraz z organizacją zajęć o charakterze integracyjnym, plenerowym i okazjonalnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz;

Część II – Utworzenie Klubu Seniora i honorowych dawców krwi z zapewnieniem zajęć dla osób w wieku poprodukcyjnym przy Miejskim Domu Kultury w Przedborzu;

Część III – Udział w życiu kulturalnym – organizacja „Dni Przedborza”


dokonanej w dniu 10 marca 2009 roku przez członków Gminnej Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 3 z dnia 6 stycznia 2009 roku Burmistrz Miasta Przedborza dokonał wyboru oferty:


w ramach Części I Zaproszenia do składania ofert – nie wpłynęła żadna oferta;


w ramach Części II Zaproszenia do składania ofert wybrana została oferta złożona przez: Miejski Dom Kultury w Przedborzu, ul. Rynek 15, 97 – 570 Przedbórz;


w ramach Części III Zaproszenia do składania ofert wybrana została oferta złożona przez Publiczny Zespół Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Przedborzu, ul. Mostowa 37B.


UZASADNIENIE WYBORU:

Wyżej wymienione oferty spełniają wymogi formalne, kryteria oceny technicznej są zgodne z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji określonymi w pkt 4 i pkt 6 Zaproszenia do składania ofert.

 

Ogłoszenie PPWOW - 1/09