W dniach 14 – 15 maja 2009r. w Przedborzu w ramach programu „W pogoni za nartnikiem” odbyła się III Konferencja Ekologiczna. W konferencji wzięli udział uczniowie prowadzący badania jakości wody rzeki Pilicy ze szkół gimnazjalnych z Przedborza, Warki, Białobrzegów i dwie szkoły z Tomaszowa Mazowieckiego oraz zaproszeni goście:

 przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele władz powiatowych, dyrektor PTTK, przedstawiciele nadleśnictwa i sanepidu. Organizatorami konferencji byli nauczyciele: Barbara Kraś i Grażyna Strojkowska z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu. W czasie konferencji zaprezentowano wyniki badań jakości wody rzeki Pilicy prowadzone przez uczniów oraz poglądy dotyczące ochrony wód zlewni rzeki Pilicy. Zgodnie z hasłem „Myśl globalnie – działaj lokalnie” „młodzi ekolodzy” mieli okazję pogłębić swoja wiedzę dotyczącą ochrony środowiska nadpilicznych miejscowości, wspólnie poszukiwać sposobów zapobiegania jego zanieczyszczeniom. Dzięki tym działaniom prowadzonym pod kierunkiem nauczycieli wzrosła świadomość ekologiczna, uczestnicy spotkania zapoznali się też z działaniami bieżącymi i perspektywistycznymi prowadzonymi przez władze gminy i powiatu.

 

Badania prowadzone przez młodzież dały i dają możliwość poznania metod oceny stanu jakości wód oraz innych elementów środowiska , wskazania głównych źródeł ich zanieczyszczeń oraz sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom. Uczestnicy konferencji mieli możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez ludzi nauki ( wykład dr J. Bociana). Odbyły się też dwa konkursy ekologiczne: „Zielono mi” i „Walory przyrodniczo – turystyczne rzeki Pilicy”. Pracownicy PPK zaprezentowali walory przyrodniczo – turystyczne Ziemi Przedborskiej w czasie zajęć terenowych i prelekcji – dzięki nim uczestnicy pogłębili swoją wiedzę ekologiczną. Wizyta w oczyszczalni ścieków w Przedborzu pozwoliła młodzieży poznać stosowne metody oczyszczania i zapobiegania zanieczyszczeniom wody rzeki Pilicy. Wizyta w Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej dała przybliżyła poznanie zaproszonym gościom dawnej kultury tego regionu.

Rezultatem całego projektu, w tym również III Konferencji Ekologicznej „W pogoni za nartnikiem” i kolejnych spotkań w przyszłości jest wymiana wiedzy i doświadczenia, uświadomienie potrzeby czynnej ochrony środowiska naturalnego oraz nawiązanie i zacieśnienie współpracy w tym polu działania.

Konferencja została zorganizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Tekst: A.A.

wf