logo.ppwow

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PPWOW – 3/09

 

PPWOW – 3/09

 

W oparciu o procedurę CPP (ang. Community Participation In Procurement – udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl/ i na stronach internetowych gminy Przedbórz: www.umprzedborz.com.pl oraz www.przedborz.bipst.pl oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 3 z dnia 6 stycznia 2009 roku, Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że w wyniku oceny złożonych ofert na:

 

 

Zaproszenie do składania, tj.

Część I - Organizacja działań pn. „Sport i Profilaktyka Zdrowotna” w zakresie promocji zdrowia wspierających rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej dla całego społeczeństwa z terenu Gminy Przedbórz.

 

Część II – Organizacja działań pn. „Sport to Zdrowie” w zakresie promocji zdrowia wspierających rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz

 

dokonanej w dniu 19 czerwca 2009 roku przez członków Gminnej Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 3 z dnia 6 stycznia 2009 roku Burmistrz Miasta Przedborza dokonał wyboru oferty:

 

w ramach Części I Zaproszenia do składania ofert wybrana została oferta złożona przez Publiczny Zespół Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Przedborzu, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz;

 

w ramach Części II Zaproszenia do składania ofert wybrana została oferta złożona przez Publiczny Zespół Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Przedborzu, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz;

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyżej wymienione oferty spełniają wymogi formalne, kryteria oceny technicznej są zgodne z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji określonymi w pkt 4 i pkt 6 Zaproszenia do składania ofert.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na:

  1. stronie internetowej www.przedborz.bipst.pl,

  2. stronie internetowej www.umprzedborz.com.pl,

  3. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Ogłoszenie